Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva školstva o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.

Znenie účinné: od 01.01.1989 do 31.03.2002 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 311/2001 Z. z.

140/1968 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1989 do 31.03.2002
140
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva
z 23. októbra 1968
o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní
Ministerstvo školstva ustanovuje podľa § 126 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a na základe splnomocnenia daného vládou:
§1 Rozsah úpravy
(1)
Táto vyhláška upravuje pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie pracovníkov, členov jednotných roľníckych družstiev a členov výrobných družstiev študujúcich popri zamestnaní na československých vzdelávacích zariadeniach alebo v kurzoch, aby získali určitý stupeň vzdelania alebo si rozšírili alebo prehĺbili dosiahnutý stupeň vzdelania, prípadne odbornú kvalifikáciu.

Prvá časť | Pracovné úľavy

§2 Pracovné úľavy pre študujúcich na stredných všeobecnovzdelávacích školách, stredných školách pre pracujúcich, na odborných školách, stredných odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatóriách
Organizácie poskytnú študujúcim na stredných všeobecnovzdelávacích školách, stredných školách pre pracujúcich, na odborných školách, stredných odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatóriách pracovné voľno v tomto rozsahu:
a)
3 hodiny týždenne s náhradou mzdy s výnimkou vychovávateľov a učiteliek materských škôl, ktorým patria 2 hodiny týždenne z priamej výchovnej práce (z normálnej miery vyučovacej povinnosti), a ostatných učiteľov ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;
b)
3 dni s náhradou mzdy v školskom roku na prípravu a vykonanie skúšok;
c)
3 dni bez náhrady mzdy v školskom roku na študijné sústredenia (laboratórne cvičenia, praktiky, prax), ak sú súčasťou učebného plánu;
d)
na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky (záverečnej umeleckej skúšky)
1.
20 dní (10 dní absolventom škôl s úplným stredným vzdelaním) bez náhrady mzdy, pokiaľ súčasťou maturitnej skúšky je odborná maturitná práca,
2.
10 dní bez náhrady mzdy, pokiaľ súčasťou maturitnej skúšky nie je odborná maturitná práca.
§3 Pracovné úľavy pre študujúcich na podnikových inštitútoch a vo vyšších ročníkoch konzervatórií*)
Organizácie poskytnú študujúcim na podnikových inštitútoch a vo vyšších ročníkoch konzervatórií pracovné voľno v tomto rozsahu:
a)
3 hodiny týždenne s náhradou mzdy s výnimkou vychovávateľov, ktorým patria 2 hodiny týždenne z priamej výchovnej práce, a učiteľov, ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;
b)
5 dní s náhradou mzdy v každom školskom roku na prípravu a vykonanie skúšok;
c)
5 dní bez náhrady mzdy v školskom roku na laboratórne cvičenia (praktiky), ak sú súčasťou učebného plánu;
d)
20 dní (učiteľom 10 dní) s náhradou mzdy na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky a na obhajobu odbornej práce.
§4 Pracovné úľavy pre študujúcich na vysokých školách
Organizácie poskytnú študujúcim na vysokých školách pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
12 dní v každom školskom roku pri večernom a externom štúdiu s výnimkou učiteľov, ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;
b)
14 dní v každom školskom roku pri diaľkovom štúdiu s výnimkou učiteľov, ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;
c)
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky;
d)
5 dní v školskom roku na študijné sústredenia, ak sú súčasťou učebného plánu;
e)
80 dní na prípravu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky s výnimkou učiteľov, ktorým patrí 60 dní; učiteľom - účastníkom iného štúdia učiteľstva než dvojpredmetového - 20 dní.
§5 Pracovné úľavy pre účastníkov kurzov
Účastníkom kurzov poskytne organizácia pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
v kurzoch, ktoré majú ročne najmenej 400 vyučovacích hodín alebo 160 konzultačných hodín v diaľkovom štúdiu,
1.
2 hodiny týždenne s výnimkou učiteľov,
2.
3 dni, učiteľom 2 dni na prípravu a vykonanie záverečných skúšok;
b)
v kurzoch pre vedúcich pracovníkov trvajúcich najmenej 6 mesiacov
1.
7 dní za 6 mesiacov na štúdium, konzultácie, laboratórne cvičenia a sústredenia,
2.
5 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky;
c)
v kurzoch doplnkového pedagogického štúdia
1.
učiteľom odborných predmetov
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
5 dní na sústredenie, pokiaľ je súčasťou učebného plánu;
2.
majstrom odborného výcviku
2 hodiny týždenne,
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
5 dní na sústredenie, pokiaľ je súčasťou učebného plánu.
§6 Pracovné úľavy pre účastníkov pomaturitného štúdia
V pomaturitnom štúdiu, ktoré má ročne najmenej 400 vyučovacích hodín alebo 160 konzultačných hodín pri diaľkovom štúdiu, poskytnú organizácie študujúcim pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 3 hodín týždenne a na prípravu a vykonanie skúšok v každom školskom roku v rozsahu troch dní.
§7 Pracovné úľavy pre účastníkov postgraduálneho štúdia
(1)
Organizácie poskytnú študujúcim v postgraduálnom štúdiu s výnimkou učiteľov pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
v dennej forme postgraduálneho štúdia
1.
po dobu výučby, najviac však v trvaní 75 dní,
2.
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
3.
10 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky;
b)
v ostatných formách postgraduálneho štúdia
1.
24 dní v školskom roku na štúdium, konzultácie a laboratórne cvičenia,
2.
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
3.
5 dní v školskom roku na študijné sústredenia,
4.
10 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky.
(2)
Organizácie poskytnú učiteľom vo všetkých formách postgraduálneho štúdia pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
1 hodinu týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti,
b)
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
c)
10 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky.
§8 Ďalšie pracovné úľavy
(1)
Ženám, ktoré sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako pätnásť rokov, ktorým patrí pracovné voľno podľa § 2, 3, 4, 6 alebo 7, s výnimkou dennej formy postgraduálneho štúdia, patrí ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 5 dní v školskom roku.
(2)
Na vykonanie externej maturitnej skúšky poskytne organizácia pracovné voľno bez náhrady mzdy v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. d); takisto na vykonanie prijímacích skúšok (pohovorov) poskytne organizácia pracovné voľno bez náhrady mzdy v potrebnom rozsahu.
§9 Čerpanie pracovných úľav
(1)
Pracovné voľno
a)
ustanovené počtom hodín, ktoré môže študujúci čerpať týždenne, možno po dohode s organizáciou spočítať a použiť ho najdlhšie v období 4 týždňov a pri štúdiu na stredných poľnohospodárskych a lesníckych technických školách v tom istom školskom roku;
b)
ustanovené počtom dní nemožno bez súhlasu organizácie čerpať po hodinách;
c)
poskytované v diaľkovom a externom štúdiu možno čerpať po celý školský rok, vrátane doby hlavných prázdnin, pri večernom a smenovom štúdiu mimo hlavných školských prázdnin a v kurzoch len počas kurzu.
(2)
Nevyčerpané pracovné voľno nemožno prevádzať do iného školského roka s výnimkou voľna ustanoveného na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, štátnych záverečných skúšok a voľna poskytovaného v postgraduálnom štúdiu.
§10 Čerpanie pracovných úľav v čase pracovnej neschopnosti a dovolenky
(1)
Pracovné voľno
a)
sa prerušuje uznaním pracovnej neschopnosti, prípadne nariadením karantény v čase, keď študujúci čerpá pracovné úľavy; ak študujúci poberá príspevok (§ 12), zastavuje sa jeho výplata;
b)
ustanovené počtom hodín patrí študujúcemu i za týždeň, v ktorom nepracoval po ustanovený týždenný pracovný čas pre prekážku v práci, pri ktorej mu patrí náhrada mzdy alebo hmotné zabezpečenie podľa predpisov o nemocenskom poistení; ak prekážka v práci trvá nepretržite dlhšie ako 4 týždne, patrí mu pracovné voľno najviac za 4 týždne.
(2)
Pracovné voľno ustanovené počtom hodín nepatrí študujúcemu počas dovolenky na zotavenie, patrí mu však v plnom rozsahu i v týždni, v ktorom si vybral najviac 2 pracovné dni dovolenky.

Druhá časť | Hospodárske zabezpečenie

§11 Náhrada mzdy
(1)
Náhrada mzdy za čas pracovného voľna sa poskytne vo výške priemerného zárobku (§ 275 Zákonníka práce).
(2)
Náklady na náhradu mzdy poskytovanú v čase pracovného voľna uhrádza organizácia.
§12 Študijný príspevok
(1)
Počas pracovného voľna bez náhrady mzdy podľa tejto vyhlášky, vrátane voľna podľa § 8 ods. 2, poskytujú organizácie študujúcim popri zamestnaní študijný príspevok.
(2)
Študijný príspevok je za 1 deň pracovného voľna najmenej:
u ženatých (vydatých), ovdovených, rozvedených a slobodných, ktorí majú vyživovaciu povinnosť aspoň k jednému dieťaťu 68 Kčs,
u ženatých (vydatých) bezdetných 55 Kčs,
u slobodných, ovdovených, rozvedených, ktorí nemajú vyživovaciu povinnosť k dieťaťu 34 Kčs.
(3)
Výška študijného príspevku nesmie presiahnuť výšku priemerného zárobku. Náklady na študijný príspevok uhrádza organizácia.
§13 Stravovanie
V čase študijných sústredení a počas konania záverečných skúšok sú študujúci vo vzdelávacích zariadeniach oprávnení sa stravovať v školských jedálňach a menzách za rovnakých podmienok ako študujúci v dennom štúdiu.*)
§14 Zľavy na cestovnom
Československé štátne dráhy a Československá štátna automobilová doprava poskytnú študujúcim s výnimkou miestnej prepravy rovnaké zľavy na cestovnom ako žiakom a študentom v dennom štúdiu.

Tretia časť | Spoločné ustanovenia

§15 Úprava pracovného času
Organizácie umožnia študujúcim vhodnou úpravou pracovných podmienok, najmä rozvrhnutím pracovného času, splniť všetky povinnosti spojené so štúdiom a nebudú im pokiaľ možno nariaďovať prácu nadčas.
§16 Pracovné úľavy pri kratšom pracovnom čase
Študujúci s kratším ako ustanoveným týždenným pracovným časom (§ 86 Zákonníka práce) nemajú nárok na pracovné voľno ustanovené počtom hodín týždenne a pri štúdiu na vysokých školách na pracovné voľno podľa § 4 písm. a), b).
§18 Rozšírenie pracovných úľav a hospodárskeho zabezpečenia
Organizácie môžu v prípadoch odôvodnených svojou kádrovou potrebou alebo potrebou študujúceho, ktorá je hodná osobitného zreteľa, poskytovať vyššie alebo ďalšie pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie, než sú ustanovené v tejto vyhláške. Náhrada mzdy však nemôže prevýšiť priemerný zárobok študujúceho (§ 275 Zákonníka práce), náhrada cestovných a iných výdavkov spojených so štúdiom výšku zodpovedajúcu platným predpisom. Pred svojím rozhodnutím si organizácia vyžiada stanovisko závodného výboru základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a príslušného vzdelávacieho zariadenia.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§19
Táto vyhláška sa nevzťahuje:
a)
na zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa popri zamestnaní vzdelávajú v zdravotníckych vzdelávacích zariadeniach,
b)
na účastníkov štúdia popri zamestnaní na lekárskych fakultách počas denného štúdia,**)
c)
na vojakov z povolania a príslušníkov ozbrojených zborov Ministerstva vnútra,
d)
na študujúcich vo vedeckej alebo umeleckej ašpirantúre,***)
e)
na účastníkov odborného školenia organizovaného formou krátkodobého internátneho sústredenia.†)
§20
Zrušujú sa:
a)
vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 94/1966 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní,
b)
úprava Ministerstva školstva a kultúry zo 14. februára 1961 č. 7354/61-III/5 o hmotnom zabezpečení poslucháčov fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe,
c)
úprava Ministerstva školstva a kultúry z 20. júla 1961 č. 35 120/61-III/5 o rozšírení platnosti úpravy Ministerstva školstva a kultúry zo 14. februára 1961 č. 7354/61-III/5 na fakultu - Inštitút národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.
§21
(1)
Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie študujúcich popri zamestnaní sa v jednotlivých organizáciách spravujú touto vyhláškou začínajúc dňom, keď v nich bol skrátený týždenný pracovný čas na dĺžku uvedenú v bode 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom; až do tohto času sa postupuje podľa doteraz platnej úpravy.
(2)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1968.
Minister:

prof. dr. Kadlec DrSc. v. r.
*)
§ 15 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školského zákona).
*)
T. j. v menzách za poplatok určený pre študujúcich v dennom študiu, v školských jedálňach za poplatok určený pre stravovanie žiakov škôl poskytujúcich stredné vzdelanie.
**)
Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 8. apríla 1964 č. 10 480/64-III/2a o hospodárskom zabezpečení účastníkov štúdia popri zamestnaní na lekárskych fakultách (Vestník Ministerstva školstva a kultúry r. 1964, zoš. 12).
***)
Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry č. 199/1964 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov; vyhláška ministra školstva a kultúry č. 210/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva organizačný a študijný poriadok pre umeleckých ašpirantov.
†)
Vyhláška Ministerstva financií č. 8/1967 Zb. o poskytovaní pracovného voľna a o hospodárskom zabezpečení pracovníkov pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia.