Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva financií o úľavách na domovej dani

Znenie účinné: od 27.03.1991 do 31.12.1992 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 317/1992 Zb.

14/1968 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 27.03.1991 do 31.12.1992
14
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
z 1. februára 1968
o úľavách na domovej dani
Ministerstvo financií vyhlasuje úľavy na domovej dani poskytnuté vládou podľa § 24 ods. 1 č. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani a podľa § 24 ods. 2 toho istého zákona ustanovuje:
§1
(1)
Novostavby alebo úplné prestavby uskutočňované občanmi, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie po 1. januári 1968 a ktorými vzniknú rodinné domčeky, sa oslobodzujú od domovej dane na zvyšok roka, v ktorom sa začali užívať, a na nasledujúcich 15 rokov.
(2)
V rovnakom rozsahu sa od domovej dane oslobodzujú rodinné domčeky, ktoré postavili družstvá pre výstavbu rodinných domčekov, ak sa previedli do osobného vlastníctva občanov, a rodinné domčeky, ktoré vznikli prestavbou budov, v ktorých doteraz neboli obytné miestnosti.
§2
Oslobodenie od domovej dane vlastník uplatní na národnom výbore, ktorý spravuje domovú daň.*) Predloží pritom stavebné povolenie, stavebné plány potvrdené príslušným stavebným úradom, že sa podľa nich stavba skutočne vykonala, a podrobný miestopis budovy (zoznam všetkých miestností a ostatných priestorov).
§3
Zmena vo vlastníctve budov uvedených v § 1 nemá na oslobodenie vplyv. Nový vlastník je však povinný ohlásiť zmenu národnému výboru do 30 dní.
§5
(1)
O zníženie základu dane vlastník budovy požiada národný výbor, ktorý spravuje domovú daň. K žiadosti pripojí doklady, z ktorých je zrejmé, aké opravy boli vykonané, či boli vykonané v súlade s vydaným stavebným povolením, kedy boli dokončené a aký náklad si vyžiadali.
(2)
Vlastník budovy podá žiadosť v lehote ustanovenej pre podanie priznania k domovej dani.†)
§6
Pre zníženie základu dane nie je rozhodujúce, či sa náklady na opravu uhradili z účtu opráv alebo z iných prostriedkov vlastníka budovy. Znížením základu dane nie sú dotknuté povinnosti vlastníka budovy ustanovené vyhláškou ministra financií č. 371/1952 Ú. l. (č. 2/1953 Ú. v.) o odvádzaní nájomného z budov na osobitné účty v štátnych sporiteľniach. Sumy, o ktoré bola domová daň znížená, prevedú sa na účet opráv.
§7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Prvý raz sa použije pri vyrubovaní domovej dane za rok 1968.
Minister:
Ing. Sucharda v. r.
*)
§ 13 ods. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani.
**)
§ 384 a nasl. Občianskeho zákonníka.
***)
Zásady pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru schválené uznesením vlády z 3. marca 1965 č. 20/1965 Zb.
†)
§ 14 ods. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani.