Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry a Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o evidencii zahraničnej literatúry

Znenie účinné: od 01.01.1966 do 30.06.2000 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 183/2000 Z. z.

110/1965 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1966 do 30.06.2000
110
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a kultúry a Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky
z 18. októbra 1965
o evidencii zahraničnej literatúry
Na zabezpečenie plného a hospodárneho využitia zahraničnej literatúry dochádzajúcej do ČSSR pre rozvoj národného hospodárstva a na vedecké a študijné účely Ministerstvo školstva a kultúry spolu so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a po dohode so všetkými zúčastnenými úradmi a orgánmi podľa § 12 zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc a podľa § 8 zákona č. 17/1962 Zb. o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky ustanovujú:
§1
(1)
V Štátnej knižnici ČSSR a v Univerzitnej knižnici v Bratislave (ďalej len „ústredné knižnice“) sa zriaďuje ústredná evidencia zahraničnej literatúry.
(2)
Zahraničnou literatúrou podľa odseku 1 sa rozumie knižná a časopisecká literatúra získaná trvale zo zahraničia nákupom, výmenou i darmi, s výnimkou literatúry zo socialistických štátov získanej nákupom v kultúrnych strediskách socialistických štátov v ČSSR a v štátnom knižnom obchode. Evidencia sa tiež nevzťahuje na literatúru určenú na predaj v štátnom knižnom obchode a na materiály utajované.
§2
(1)
Na zabezpečenie úloh podľa § 1 sú povinné všetky knižnice jednotnej sústavy, iné inštitúcie, orgány a úrady (ďalej len „nadobúdatelia“) hlásiť každé trvalé nadobudnutie zahraničnej literatúry, a to nadobúdatelia v českých krajoch Štátnej knižnici ČSSR, nadobúdatelia na Slovensku Univerzitnej knižnici v Bratislave.
(2)
Hlásenie sa zasiela do šiestich týždňov od nadobudnutia zahraničnej literatúry vo dvoch vyhotoveniach na evidenčných lístkoch s opisom publikácie, ktorý obsahuje:
a)
pri knižných publikáciách: priezvisko a meno autora, názov knihy, podnázov, miesto vydania, označenie nakladateľa a rok vydania, počet strán, názov a adresu nadobúdateľa, signatúru, označenie spôsobu nadobudnutia (N-nákup, V-výmena, D-dar, Dep-depozitum) a znak vecného alebo iného odborného triedenia používaného nadobúdateľom,
b)
pri časopisoch a novinách: názov, podnázov, miesto vydania, označenie vydavateľa a rok vydania, ročník, periodicitu, signatúru, názov a adresu nadobúdateľa, spôsob nadobudnutia [ako pri písm. a)] a znak vecného triedenia používaného nadobúdateľom.
(3)
Pri časopisoch a novinách sa hlási nadobudnutie prvého čísla ročníka, a to začínajúc 1. januárom 1965; ďalej sa hlásia iba zmeny. O získaní jednotlivých čísiel sa hlásenie nezasiela.
(4)
Na hlásenie môžu nadobúdatelia použiť katalogizačné lístky a zoznamy časopisov a novín spracúvaných pre vlastnú potrebu, ak obsahujú údaje uvedené v odseku 2.
(5)
Ak nadobúdatelia používajú iné triedenie ako sovietske alebo medzinárodné desatinné triedenie, zašlú ústredným knižniciam pri prvom hlásení systém svojho vecného triedenia aspoň v základných odboroch.
§3
(1)
Ústredné knižnice si v pravidelných lehotách vymenia duplikáty evidenčných lístkov a vybudujú súborné menné katalógy zahraničnej literatúry. Na základe týchto menných katalógov budú robiť zoznamy zahraničnej literatúry z jednotlivých odborov, a to spoločenských, prírodných, technických, poľnohospodárskych a lekárskych vied; ďalej budú robiť základné súpisy dochádzajúcich časopisov a novín.
(2)
Hlavné bibliografické strediská, ktorými sú pri spoločenských a prírodných vedách Štátna knižnica ČSSR, pri technických vedách Štátna technická knižnica a pri pôdohospodárskych vedách Ústredná poľnohospodárska a lesnícka knižnica, pri lekárskych vedách Štátna lekárska knižnica, vybudujú podľa zoznamov zahraničnej literatúry z jednotlivých odborov vecné katalógy.
§4
Na využitie evidencie zahraničnej literatúry urobenej podľa § 3 budú ústredné knižnice spolu s hlavnými bibliografickými strediskami najmä
a)
poskytovať informácie záujemcom o zahraničnú literatúru, a to tak informácie všeobecné, ako aj o jednotlivých publikáciách,
b)
zostavovať a vydávať špeciálne bibliografie,
c)
sprostredkúvať vypožičiavanie zahraničnej literatúry prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.*)
§5
(1)
Ústredné knižnice vydajú so schválením Ministerstva školstva a kultúry a Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky podrobné metodické pokyny na vykonanie tejto vyhlášky.
(2)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.
Minister-predseda Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky:

Vlasák v. r.

Minister školstva a kultúry:

Císař v. r.
*)
Vyhláška č. 51/1963 Zb. o evidencii knižníc jednotnej sústavy o medziknižničnej výpožičnej službe a o prednostnom práve knižníc pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiálov.