Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie o organizácii štátnej banskej správy

Znenie účinné: od 01.08.1972 do 31.12.1991 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 499/1991 Zb.

20/1954 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1972 do 31.12.1991
20
Vládne nariadenie
zo dňa 6. apríla 1954
o organizácii štátnej banskej správy
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§6a
Okrem úloh ustanovených v zákone č. 41/1957 Zb. (banský zákon) a v iných predpisoch patrí Ústrednému banskému úradu:
a)
vydávať v spolupráci a po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po dohode s Ústrednou radou odborov všeobecné predpisy o výbušninách, vyjmúc predpisy pre výrobu a spracovanie výbušnín, ktoré vydávajú príslušné ústredné orgány riadiace ich výrobu;
b)
zabezpečovať koordináciu podrobnejších bezpečnostnotechnických predpisov o používaní výbušnín, ktoré v rámci všeobecných predpisov o výbušninách vydávajú jednotlivé ústredné orgány vo svojej pôsobnosti;
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.