Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie o Hydrometeorologickom ústave.

Znenie účinné: od 01.01.1954 do 31.12.2004 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 666/2004 Z. z.

96/1953 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1954 do 31.12.2004
96.
Vládne nariadenie
zo dňa 27. novembra 1953
o Hydrometeorologickom ústave.
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§1
(1)
Zriaďuje sa Hydrometeorologický ústav (ďalej len „ústav“), ktorý je ústredným ústavom pre odbor meteorologie, klimatologie a hydrologie.
(2)
Štátny meteorologický ústav a hydrologická a hydrografická služba vodohospodárskeho rozvojového strediska sa slučujú a včleňujú do ústavu.
§2
Úlohou ústavu je najmä:
a)
Poskytovať poveternostné informácie včítane predpovedí počasia a vodných stavov a predpovedí pre zabezpečenie leteckej prevádzky a prevádzky vodných diel, meteorologické, klimatologické a hydrologické podklady, posudky a dobrozdania a súčinnosť pri protipovodňovej službe,
b)
v súvislosti s činnosťou uvedenou pod písm. a) vyvíjať vedeckú a výskumnú činnosť v meteorologii, klimatologii a hydrologii, sledovať vedecký pokrok v týchto odboroch, využívať výsledky domáceho i cudzieho bádania na zvýšenie úrovne československej hydrometeorologickej služby,
c)
podporovať orgány a inštitúcie vedeckého výskumu v plnení ich úloh a
d)
prevádzať publikačnú činnosť vo všetkých odboroch meteorologie, klimatologie a hydrologie.
§3
(1)
Na plnenie svojich úloh ústav zriaďuje a udržuje podľa prirodzených synoptických, klimatických a hydrologických oblastí a podľa jednotlivých odborov služby sieť staníc, observatórií a iných zariadení (ďalej len „zariadenia“) a výsledky pozorovania spracováva na vedeckom podklade.
(2)
Iné orgány môžu zriaďovať také zariadenia len so súhlasom ústavu.
§4
(1)
Ústav poskytuje bezplatne svoje služby úradom, súdom a orgánom verejnej správy pre ich úradnú potrebu. Úrady a orgány sú naopak povinné podporovať ústav v jeho činnosti a najmä na jeho žiadosť spolupracovať na organizačnej úprave siete staníc a pri vyhľadávaní spolupracovníkov, vykonávajúcich bežné poveternostné pozorovania a sledovania vývoja rastlín v závislosti na počasí.
(2)
Ústav poskytne svoje služby aj iným záujemcom, pokiaľ to bude slučiteľné s jeho poslaním, za náhradu skutočných výdavkov podľa platných sadzobníkov, prípadne podľa sadzobníkov týchto náhrad, ktoré podľa potreby vydá Ústredná správa vodného hospodárstva po dohode s Ministerstvom financií vyhláškou v úradnom liste.
(3)
Spôsob a rozsah spolupráce ústavu s Ministerstvom národnej obrany, s vysokoškolskými meteorologickými ústavmi a zariadeniami a vedeckými výskumnými ústavmi upraví minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s kompetentným ministrom.
§5
(1)
Ústav je podriadený Ústrednej správe vodného hospodárstva.
(2)
Organizačný poriadok ústavu vydá minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s ministrom národnej obrany.
§6
Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením; najmä sa zrušuje vládne nariadenie č. 113/1951 Sb., o štátnom meteorologickom ústave.
§7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954; vykonajú ho ministri lesov a drevárskeho priemyslu a národnej obrany po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Smida v. r.