Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

Obchodná spoločnosť Porada.sk, s.r.o. IČO: 36670251 so sídlom Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava (ďalej len “Poskytovateľ” poskytuje na stránke AUTORA.sk (ďalej len “AUTORA”) informácie, produkty a služby používateľom stránky.  Základné služby sú bezplatné. Rozšírené služby sú platené.

Používateľ

Používateľom stránky je fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva informácie a služby poskytované na stránke bez ohľadu či je registrovaná alebo neregistrovaná na stránke.

Predplatiteľ

Predplatiteľom služby AUTORA je používateľ ktorý užíva platené služby poskytované na portáli AUTORA.

Predplatné

Poskytovateľ dáva za odplatu predplatiteľovi prístup k obsahu a plateným službám poskytovaným na portáli AUTORA na základe objednávky počas obdobia na ktoré si používateľ prístup objednal. Predplatné sa viaže na používateľa, ktorý pristupuje k obsahu a službám pomocou registrovaného účtu.

Minimálne obdobie na ktoré je možné predplatné objednať je 12 mesiacov. Predplatiteľ môže uhradiť predplatné naraz (ročné predplatné) alebo ho môže platiť mesačne (mesačné predplatné). Predplatné je aktívne odo dňa aktivácie.

Predplatné môže využívať len jeden používateľ a prístupové údaje nemôže poskytovať iným osobám. V prípade že chcú v rámci jednej právnickej osoby využívať prístup viaceré fyzické osoby je potrebné zakúpiť viacero predplatných formou tzv. multilicencie.  Na ďalších používateľov v rámci multilicencie jednej firmy je poskytovaná 50% zľava.

Ročné predplatné sa automaticky predlžuje v prípade ak používateľ uhradí automaticky vygenerovanú faktúru na ďalšie obdobie, alebo si sám objedná predĺženie predplatného.

Mesačné predplatné sa automaticky predlžuje aj po uplynutí prvých 12 mesiacov, pričom po uplynutí 12 mesiacov môže používateľ vypovedať predplatné. Mesačné predplatné  sa ukončí ku poslednému dňu predplateného obdobia v ktorom používateľ vypovedal zmluvu o poskytovaní služby.

Mesačné predplatné sa uhrádza prostredníctvom platobnej karty a bankovej služby ComfortPay od Tatrabanka, a.s.. Používateľ autorizuje poskytovateľa predplatného k účtovaniu opakovanej platby za mesačné predplatné minimálne na obdobie 12 mesiacov. V prípade že platnosť platobnej karty končí skôr ako 12 mesačné odbobie predplatného, používateľ sa zaväzuje v nastaveniach platby uviesť údaje o novej platobnej karte tak aby bolo zabezpečené plynulé uhrádzanie mesačného predplatného. V prípade že nebude možné uskutočniť úhradu predplatného do 30 dní od poslednej úhrady mesačného predplatného, používateľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 144€ bez dph.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Objednávka

Objednávkou služieb si používateľ objednáva platené služby (ďalej len “služby”) uvedené v elektronickom formulári s názvom “Objednávka” za cenu uvedenú vo formulári. Používateľ vyplní identifikačné a fakturačné údaje na koho bude vystavená faktúra za používanie obsahu a služieb poskytovateľa. Používateľ potvrdí súhlas s obchodnými podmienkami zaškrtnutím políčka súhlasu a odoslaním objednávky poskytovateľovi. Odoslaním objednávky používateľ akceptuje cenu za zriadenie služby uvedenú v objednávke a obchodné podmienky používateľa.

Zmluva

Zmluvou o poskytovaní služieb (ďalej len “zmluva”) sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať prístup k obsahu a službám vymedzeným v objednávke. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať obchodné podmienky poskytovateľa a platiť za poskytované služby cenu uvedenú v objednávke.

Zmluva o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a používateľom je uzavretá na základe objednávky:

a. v prípade kúpy článku alebo ročného predplatného uhradením objednávky

b. v prípade mesačného predplatného je to okamihom potvrdenia objednávky s použítím úhrady formou platobnej karty s možnosťou opakovanej úhrady prostredníctvom služby ComfortPay od Tatrabanka, a.s.

Aktiváciu predplatného (zriadenie služby) v prípade úhrady prevodom  alebo vkladom na účet poskytovateľa sa poskytovateľ zaväzuje uskutočniť čo najskôr, najneskôr však do 3 dní od pripísania platby na účet poskytovateľa počas pracovných dní.

3. Doručenie a doprava

Fyzické produkty, napr. ročenky Daňové zákony, Mzdárske zákony doručujeme poštou do schránky. Poštovné je zdarma. Uvádzaná cena je konečná aj s poštovným.

Elektornické produkty sú aktivované automaticky pri spárovaní predfaktúry s platbou. Pre využívanie je potrebné sa prihlásiť do služby AUTORA.sk. Na prihlásenie používate registrovaný email a heslo, ktoré sme Vám zaslali pri prvej registrácii, resp. heslo ktoré ste si neskôr sami nastavili. Pre obnovu hesla môžete využiť štandardný spôsob overenia cez email.