Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2023

Znenie účinné: od 01.12.2020
Časové verzie:
339/2020 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2020
339
ZÁKON
z 5. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 364/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
§6 Ročná sadzba dane
(1)
Ročné sadzby dane okrem ročných sadzieb dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves, sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ročné sadzby dane pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves, sú uvedené v prílohe č. 1a.“.
2.
V § 7 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3
a)
zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
b)
zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
c)
zníži o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
d)
použije počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),
e)
zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),
f)
zvýši o 20 % po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).
(2)
Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3
a)
zníži o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
b)
zníži o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
c)
zníži o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
d)
zníži o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),
e)
zníži o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),
f)
použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).
(3)
Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 zníži o 60 %.“.
3.
V § 10 ods. 7 sa slová „1, 3 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.
4.
V § 10 ods. 9 sa slová „1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
5.
Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§15c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2020
(1)
Ročné sadzby dane uvedené v prílohe č. 1a sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020.
(2)
Ustanovenia § 7 ods. 1 až 3 v znení účinnom od 1. decembra 2020 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020.
(3)
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021,
a)
je povinný daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní na svojom webovom sídle, pričom lehoty podľa § 9 ods. 2 až 7 sa neuplatnia; to neplatí pre daňovníka, ktorý podal daňové priznanie v lehote podľa § 9 ods. 3 až 7 pred 1. decembrom 2020 a nevzťahujú sa na neho ustanovenia § 7 ods. 1 až 3 a príloha č. 1a v znení účinnom od 1. decembra 2020,
b)
môže daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní na svojom webovom sídle, ak podal daňové priznanie v lehote podľa § 9 ods. 3 až 7 pred 1. decembrom 2020 a vzťahujú sa na neho ustanovenia § 7 ods. 1 až 3 a príloha č. 1a v znení účinnom od 1. decembra 2020.
(4)
Preddavky na daň podľa § 10 ods. 3 až 5 a 11 na zdaňovacie obdobie roku 2021 splatné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 3 daňovník neplatí. Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 3 daňovník zaplatí preddavky podľa § 10 ods. 3 so splatnosťou do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka v sume jednej tretiny z predpokladanej dane podľa § 10 ods. 2 alebo podľa § 10 ods. 4 so splatnosťou do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca v sume jednej devätiny z predpokladanej dane podľa § 10 ods. 2; ustanovenie § 10 ods. 11 týmto nie je dotknuté.“.
6.
V prílohe č. 1 sa za slová „úžitkové vozidlá“ vkladajú slová „okrem ťahačov a návesov“ a slovo „najvyššia“ sa nahrádza slovami „najvyššia technicky“.
7.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.