Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín 2019

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné: od 15.01.2019 Dnes platné znenie
Časové verzie:
404/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2019
404
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. decembra 2018,
ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2018 Z. z. ustanovuje:
§1
Zoznam viacročných nákladových skupín je uvedený v prílohe.
§2
Zoznam viacročných nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2019 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2019.
§3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2019.
Andrea Kalavská v. r.
Príloha k vyhláške č. 404/2018 Z. z.
ZOZNAM VIACROČNÝCH NÁKLADOVÝCH SKUPÍN


Číslo viacročnej
nákladovej skupiny
Podmienka na zaradenie poistenca do viacročnej nákladovej skupiny
1 Poistenec, ktorý nespĺňa podmienky na zaradenie do žiadnej z druhej až ôsmej viacročnej nákladovej skupiny.
2 Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek z posledných troch rokov patrí medzi 30 % najnákladnejších poistencov.
3 Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 15 % najnákladnejších poistencov.
4 Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 10 % najnákladnejších poistencov.
5 Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 7 % najnákladnejších poistencov.
6 Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 4 % najnákladnejších poistencov.
7 Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 1,5 % najnákladnejších poistencov.
8 Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 0,5 % najnákladnejších poistencov.