Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019 2019

Obsah Poznámky Notifikácie
Znenie účinné: od 01.01.2019 Dnes platné znenie
Časové verzie:
402/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019
402
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 19. decembra 2018,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019 je uvedený v prílohe.
§2
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2019 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2019.
§3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrea Kalavská v. r.