Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2023

408/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012
408
ZÁKON
z 27. júna 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 93 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ, ktorým je divadlo alebo iná umelecká ustanovizeň, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, poskytne zamestnancovi zvyšok nepretržitého odpočinku v súhrne najneskôr do začiatku čerpania najbližšej hromadnej dovolenky.".

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. II a III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.