Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o dani z pridanej hodnoty 1992

222/1992 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1992 do 25.11.1992
222
ZÁKON
zo 16. apríla 1992
o dani z pridanej hodnoty
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ | VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorej podlieha zdaniteľné plnenie v tuzemsku, tovar z dovozu a príležitostná autobusová doprava prevádzkovaná zahraničným prevádzkovateľom v tuzemsku.
§2 Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona je zdaniteľným plnením
a)
dodanie tovaru, stavebných objektov a prevod nehnuteľností, okrem pozemkov, pri ktorom dochádza ku zmene vlastníckeho práva alebo práva hospodárenia,
b)
poskytovanie služieb,
c)
prevod alebo využitie práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, poskytovanie práva využitia veci alebo majetkovo využiteľnej hodnoty, ako aj poskytovanie technických alebo iných hospodársky využiteľných znalostí (ďalej len „prevod a využitie práv“)
v rámci podnikania.1)
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
tovarom hmotné veci hnuteľné včítane tepelnej a elektrickej energie, plynu a vody; za tovar sa nepovažujú peniaze,
b)
peniazmi platné bankovky a mince česko-slovenskej alebo cudzej meny, pokiaľ sa nepredávajú na zberateľské účely za vyššiu cenu, než je ich nominálna hodnota, alebo za vyššiu cenu, než je prepočet ich nominálnej hodnoty na česko-slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Štátnou bankou česko-slovenskou; za platné sa považujú aj také bankovky a mince, ktorých platnosť sa skončila, ale ich možno za platné bankovky a mince vymeniť,
c)
službou poskytovanie činností alebo hmotne zachytiteľných výsledkov činností, s výnimkou tovaru,
d)
obratom príjmy a výnosy za zdaniteľné plnenia bez plnení oslobodených od daňovej povinnosti podľa § 24, znížené o daň,
e)
daňou zaúčtovanou na vstupe daň, ktorú platiteľ dane (ďalej len „platiteľ“) zaplatí inému platiteľovi za zdaniteľné plnenie ako súčasť ceny,
f)
odpočtom dane zníženie vlastnej daňovej povinnosti za zdaniteľné plnenie o daň zaúčtovanú na vstupe,
g)
nadmerným odpočtom prevýšenie nároku na odpočet dane nad vlastnou daňovou povinnosťou platiteľa za zhodné zdaňovacie obdobie,
h)
správcom dane príslušný územný finančný orgán2) (ďalej len „finančný orgán“), s výnimkou dovozu tovaru a príležitostnej autobusovej dopravy uskutočňovanej zahraničným prevádzkovateľom v tuzemsku, kde je správcom dane colnica,
i)
osobným automobilom osobný automobil konštruovaný a používaný pre osobnú dopravu.
§3 Osoby, ktoré sú povinné platiť daň
(1)
Osobami, ktoré sú povinné platiť daň, sú v tuzemsku osoby, v ktorých prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, a pri dovoze tovaru osoby, ktorým sa má prepustiť tovar, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
(2)
V prípade príležitostnej autobusovej dopravy uskutočňovanej zahraničným prevádzkovateľom v tuzemsku je povinný zaplatiť daň prevádzkovateľ.

DRUHÁ ČASŤ | UPLATŇOVANIE DANE PRI ZDANITEĽNOM PLNENÍ V TUZEMSKU

HLAVA I
Subjekty dane
§4 Osoby podliehajúce dani
Osobami podliehajúcimi dani sú fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia v rámci podnikania.
§5 Platitelia
(1)
Platiteľmi sú osoby podliehajúce dani, ktoré sú registrované na príslušnom finančnom orgáne.
(2)
Osoby podliehajúce dani, ktorých obrat za predchádzajúce tri kalendárne mesiace presiahne sumu 1 500 000 Kčs, sú povinné sa registrovať podľa zákonov národných rád upravujúcich správu daní a poplatkov najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročili ustanovený obrat. O zrušenie registrácie môžu platitelia požiadať najskôr po uplynutí jedného roka od dátumu zaregistrovania, pokiaľ ich obrat nepresiahol za predchádzajúce tri mesiace sumu 1 500 000 Kčs a zároveň za predchádzajúcich dvanásť mesiacov sumu 6 000 000 Kčs.
(3)
Osoby podliehajúce dani, ktorých obrat nedosiahne sumu podľa odseku 2, sa môžu registrovať ako platitelia na vlastnú žiadosť. O zrušenie registrácie môžu požiadať najskôr po uplynutí jedného roka od dátumu zaregistrovania, pokiaľ neprekročili obrat ustanovený podľa odseku 2.
(4)
V prípade zrušenia registrácie je platiteľ povinný odviesť daň z hmotného majetku, pri ktorom uplatnil odpočet dane, a to podľa stavu k dátumu zrušenia registrácie. Túto daň uvedie do daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.
(5)
Pokiaľ sa osoba podliehajúca dani povinne zaregistruje podľa odseku 2, alebo na vlastnú žiadosť podľa odseku 3, je oprávnená uplatniť nárok na odpočet dane pri hmotnom majetku, z ktorého zaplatila daň. Odpočet dane nemožno uplatniť pri osobných automobiloch. Nárok sa uplatní v daňovom priznaní za prvé zdaňovacie obdobie po dátume registrácie.
(6)
Osoby podliehajúce dani, ktoré boli povinné sa registrovať, ale túto povinnosť nesplnili, sú považované za platiteľov odo dňa, keď mala byť táto povinnosť splnená.
§6 Osoby majúce osobitný vzťah k platiteľovi
(1)
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, sa na účely tohto zákona považujú:
a)
osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom platiteľa alebo členom štatutárneho orgánu platiteľa, ako aj osoby, ktoré sú mu priamo podriadené,
b)
členovia dozorných rád platiteľov,
c)
osoby majúce kontrolu nad platiteľom, ich hlavní akcionári a členovia predstavenstiev obchodných spoločností,
d)
osoby, ktoré majú osobitný vzťah k fyzickým osobám uvedeným v písmenách a) až c),
e)
právnické osoby, v ktorých niektorá z osôb uvedených pod písmenami a), b) a c) má podiel na základnom imaní presahujúci 10 %,
f)
hlavní akcionári platiteľa a akákoľvek právnická osoba pod ich kontrolou.
(2)
Osobami, ktoré majú osobitný vzťah k fyzickým osobám uvedeným v ustanovení odseku 1 písm. d) sú osoby blízke,3) a osoby, ktoré žijú s osobami uvedenými v ustanovení odseku 1 písm. d) v spoločnej domácnosti najmenej po dobu jedného roka a ktoré sa z toho dôvodu starajú o spoločnú domácnosť alebo sú odkázané výživou na túto osobu, strýcovia, tety, synovci, netere, ako aj bratranci a sesternice, ktoré majú spoločného prarodiča.
(3)
Kontrolou nad platiteľom sa podľa tohto zákona rozumie vlastníctvo viac ako 50 % jeho akcií alebo iných podielových účastí. Hlavným akcionárom sa rozumie vlastník viac ako 10 % akcií alebo iných podielových účastí.
HLAVA II
Predmet dane a miesto plnenia
§7 Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú všetky zdaniteľné plnenia za odplatu aj bez odplaty včítane naturálneho plnenia v tuzemsku, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Za zdaniteľné plnenia sa na účely tohto zákona považujú aj plnenia uskutočnené platiteľom osobám majúcim osobitný vzťah k platiteľovi, pre vlastnú potrebu platiteľa a na účely nesúvisiace s podnikaním.
§8 Miesto zdaniteľného plnenia
(1)
Miestom zdaniteľného plnenia je pri dodaní tovaru:
a)
miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa preprava alebo odoslanie tovaru začína uskutočňovať, ak je dodanie tovaru spojené s prepravou alebo odoslaním tovaru; pritom nezáleží na tom, kto prepravu alebo odoslanie tovaru uskutočňuje,
b)
miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný, ak je dodanie tovaru spojené s jeho inštaláciou alebo montážou,
c)
miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje, ak sa dodanie tovaru uskutočňuje bez prepravy alebo odoslania.
(2)
Miestom zdaniteľného plnenia pri prevode nehnuteľnosti alebo dodaní stavebného objektu je miesto, kde sa nehnuteľnosť alebo stavebný objekt nachádza.
(3)
Miestom zdaniteľného plnenia pri poskytovaní služieb a pri prevode a využití práv je:
a)
miesto, kde má osoba poskytujúca službu alebo uskutočňujúca prevod a využitie práv svoje sídlo alebo kde má stálu prevádzkáreň, v ktorej poskytuje služby; pokiaľ nemá sídlo alebo stále zariadenie, miesto, kde má bydlisko, prípadne miesto, kde sa obvykle zdržiava,
b)
miesto, kde sa nehnuteľnosť alebo stavebný objekt nachádza, pri poskytovaní služieb vzťahujúcich sa na tieto veci včítane služieb realitných kancelárií, odhadcov a služieb architektov a stavebného dozoru,
c)
miesto, kde sa preprava začína uskutočňovať, pri poskytovaní prepravných služieb,
d)
miesto, kde sa tieto služby skutočne poskytujú, pri poskytovaní služieb súvisiacich s kultúrnymi, umeleckými, športovými, vedeckými, výchovnými, zábavnými a podobnými činnosťami včítane sprostredkovania a organizovania týchto činností a vedľajších súvisiacich služieb.
HLAVA III
Uskutočnenie zdaniteľného plnenia, vznik daňovej povinnosti a vystavovanie daňových dokladov
§9 Uskutočnenie zdaniteľného plnenia
(1)
Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené:
a)
pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy4) dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatenia tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,
b)
pri prevode nehnuteľnosti dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu práva hospodárenia,
c)
pri poskytovaní služieb dňom ich poskytnutia alebo zaplatenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,
d)
pri prevode a využití práv dňom účinnosti zmluvy,
e)
pri zdaniteľnom plnení uskutočnenom bez odplaty dňom uvedeným v zmluve, prevzatím alebo poskytnutím, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,
f)
pri zdaniteľnom plnení uskutočnenom osobám majúcim osobitný vzťah k platiteľovi, pre vlastnú potrebu platiteľa a na účely nesúvisiace s podnikaním, dňom uvedeným na doklade o použití,
g)
v ostatných prípadoch neuvedených v písmenách a) až f) dňom zaplatenia.
(2)
Zdaniteľné plnenie uskutočňované prostredníctvom predajných automatov, prípadne ich obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze sa považuje za uskutočnené dňom, keď platiteľ vyberie peniaze alebo známky z prístroja alebo zistí iným spôsobom výšku obratu.
(3)
V prípade nájomných zmlúv5) a zmlúv o dielo6) a v ostatných prípadoch, keď sa úhrada vykonáva pravidelne formou opakovaného plnenia alebo čiastkového plnenia počas doby trvania zmluvy, sa každé opakované plnenie alebo čiastkové plnenie považuje za samostatné zdaniteľné plnenie. V tomto prípade sa považuje zdaniteľné plnenie za uskutočnené dňom uvedeným v zmluve alebo zaplatením každého opakovaného plnenia alebo čiastkového plnenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr.
(4)
V prípade dodávania tepelnej a elektrickej energie, plynu a vody, ktorých odplata sa uskutočňuje vo forme pravidelných preddavkov, sa považuje zdaniteľné plnenie za uskutočnené dňom, dokedy sa má podľa zmluvy dojednaný preddavok zaplatiť.
(5)
V prípade kúpy najatej veci sa považuje zdaniteľné plnenie za uskutočnené dňom, keď sa má podľa zmluvy po prvý raz platiť nájomné. Ak je predmetom kúpy tovar, nehnuteľnosť alebo stavebný objekt, ktorého cena bez dane presiahne sumu 1 000 000 Kčs, považujú sa za zdaniteľné plnenie jednotlivé sumy nájomného. Zdaniteľné plnenie sa v tomto prípade považuje za uskutočnené dňom, keď sa má podľa zmluvy platiť nájomné, alebo dňom jeho skutočného zaplatenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr.
§10 Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia daňového dokladu za zdaniteľné plnenie, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
(2)
Pri uskutočnení zdaniteľného plnenia podľa § 9 ods. 1 písm. f) vzniká daňová povinnosť dňom vystavenia dokladu o použití.
(3)
Pri uskutočnení zdaniteľného plnenia bez odplaty podľa § 9 ods. 1 písm. e) vzniká daňová povinnosť dňom jeho uskutočnenia.
(4)
Pri dodaní tovaru, poskytovaní služieb, prevode nehnuteľností alebo prevode a využití práv osobám, ktoré nie sú platiteľmi, vzniká daňová povinnosť dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
§11 Vedenie záznamov na daňové účely
(1)
Platiteľ je povinný viesť záznamy, v ktorých sú uvedené údaje rozhodné pre určenie dane.
(2)
Platiteľ je povinný viesť evidenciu tržieb za zdaniteľné plnenia.
§12 Vystavovanie daňových dokladov a ich obsah
(1)
Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie v prospech iného platiteľa daňový doklad, a to najneskôr do 15 dní odo dňa jeho uskutočnenia.
(2)
Daňový doklad musí obsahovať najmä:
a)
obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, prípadne bydlisko, identifikačné a daňové registračné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b)
obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, prípadne bydlisko, identifikačné a daňové registračné číslo platiteľa, v ktorého prospech sa uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
c)
názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
d)
dátum vystavenia dokladu,
e)
výšku ceny bez dane,
f)
výšku dane.
(3)
Ak súčasťou zdaniteľného plnenia sú tovar alebo služby s rôznymi sadzbami dane, prípadne oslobodené od daňovej povinnosti, musia byť v daňovom doklade uvedené výška ceny a výška dane oddelene podľa ustanovených sadzieb, prípadne oslobodenie od dane.
(4)
Platitelia sú povinní uchovávať všetky daňové doklady rozhodné pre určenie dane po dobu 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Toto ustanovenie nemôže byť dotknuté ustanoveniami osobitného predpisu.7)
§13 Daňový dobropis a vrubopis
(1)
Ak dôjde k oprave základu dane podľa § 15, platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie vyhotoví pre platiteľa, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, daňový dobropis alebo vrubopis, a to najneskôr do 15 dní po vykonaní opravy.
(2)
Daňovým dobropisom je daňový doklad, ktorým sa opravuje výška dane pri znížení ceny za zdaniteľné plnenie.
(3)
Daňovým vrubopisom je daňový doklad, ktorým sa opravuje výška dane pri zvýšení ceny za zdaniteľné plnenie.
(4)
Daňový dobropis a vrubopis obsahujú údaje ustanovené v § 12 ods. 2 a ďalej:
a)
ak ide o dobropis, dátum vystavenia pôvodného daňového dokladu, rozdiel medzi pôvodnou a zníženou cenou za zdaniteľné plnenie bez dane a dodatočne splatnú daň,
b)
ak ide o vrubopis, dátum vystavenia pôvodného daňového dokladu, rozdiel medzi pôvodnou a zvýšenou cenou za zdaniteľné plnenie a dodatočne splatnú daň.
HLAVA IV
Základ dane
§14 Základ dane a jeho výpočet
(1)
Základom pre výpočet dane je cena8) za zdaniteľné plnenie, ktorá neobsahuje daň, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak cena zdaniteľného plnenia nie je v zmluve určená, je rozhodujúca obvyklá cena bez dane.
(3)
Ak zdaniteľné plnenie podlieha spotrebnej dani,9) prípadne inej dani alebo poplatku podľa osobitných predpisov,10) základ dane zahŕňa aj tieto dane a poplatky.
(4)
Ak platiteľ poskytne zľavu z ceny za zdaniteľné plnenie, základ dane sa zníži o sumu tejto zľavy.
(5)
Ak sa zdaniteľné plnenie uskutoční osobe majúcej osobitný vzťah k platiteľovi bez odplaty alebo odplata je nižšia ako obvyklá cena, základom dane je obvyklá cena bez dane.
(6)
Základom dane pri kúpe najatej veci je cena predmetu, ktorá by sa dojednala v prípade kúpnej zmluvy, minimálne vo výške obvyklej ceny bez dane, s výnimkou prípadov, keď cena bez dane tovaru, nehnuteľnosti alebo stavebného objektu, ktoré sú predmetom kúpy, presiahne sumu 1 000 000 Kčs. V tomto prípade je základom dane nájomné bez dane znížené o sumu pripadajúcu na finančné činnosti.
(7)
Základom dane v prípade zníženia alebo zvýšenia ceny je rozdiel medzi pôvodnou cenou a cenou po oprave.
(8)
Základom dane pri predaji tovaru alebo nehnuteľnosti na verejnej dražbe je vydražená cena znížená o daň.
§15 Oprava základu dane
(1)
Platiteľ môže opraviť základ dane:
a)
pri zrušení alebo vrátení celého alebo časti zdaniteľného plnenia, pokiaľ sa zaň neposkytla odplata alebo sa vrátila,
b)
pri zmene ceny na základe zmeny kvalitatívnych, dodacích a iných podmienok dojednaných pri zdaniteľnom plnení.
(2)
Rozdiel nového a opraveného základu dane sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie, ktoré podlieha dani v zdaňovacom období, v ktorom sa vyhotovil daňový dobropis alebo vrubopis vzťahujúci sa na toto zdaniteľné plnenie.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú iba na tie osoby, ktoré boli platiteľmi v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom plnení pred opravou základu dane.
HLAVA V
Sadzby a výpočet dane
§16 Sadzby dane
(1)
Sadzba dane pri tovare je 23 %. Pri tovare uvedenom v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona, a pri tepelnej energii, je sadzba dane 5 %.
(2)
Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 1 tohto zákona zatriedenie tovaru orgánmi colnej správy.
(3)
Sadzba dane pri službách je 5 %. Pri službách uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona, je sadzba dane 23 %.
(4)
Sadzba dane pri nehnuteľnostiach včítane stavebných objektov zaradených podľa osobitného predpisu11) do príslušných odborov je 5 %.
(5)
Sadzba dane pri prevode a využití práv je 5 %, s výnimkou prenájmu, keď sa po skončení nájomnej zmluvy najatá hnuteľná vec vracia prenajímateľovi, kde je sadzba dane 23 %.
(6)
Sadzba dane pri službách zaradených podľa osobitného predpisu12) do príslušných odborov ako výkony nákupu poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov, výkony odbytu a zásobovania (včítane skladového hospodárstva), výkony zahraničného obchodu a výkony vnútorného obchodu, je rovnaká ako pri dodávanom tovare, na ktorý sa uvedený výkon vzťahuje.
(7)
Sadzby dane sú ustanovené jednotne pre celé územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§17 Výpočet dane
(1)
Platiteľ je povinný si sám daň vypočítať.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby delený stom.
(3)
Ak je odplata za zdaniteľné plnenie vyjadrená v devízových prostriedkoch,13) prepočíta sa na česko-slovenskú menu podľa kurzu pre predaj vyhlasovaného Štátnou bankou česko-slovenskou a platného v deň vzniku daňovej povinnosti.
(4)
Ak je predmetom zdaniteľného plnenia tovar ako súbor predmetov, pričom pre jednotlivé predmety, ktoré ho tvoria, platia rôzne sadzby, použije sa sadzba určená pre predmet, ktorý dáva tovaru podstatný charakter.
(5)
Pri predaji tovaru alebo nehnuteľnosti na verejnej dražbe sa daň vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je vydražená cena vynásobená príslušnou sadzbou dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej sadzby.
(6)
Ak je s dodaním tovaru spojené poskytovanie služieb a cena týchto služieb bez dane presahuje 20 % z celkovej ceny bez dane za zdaniteľné plnenie, zdaní sa osobitne dodanie tovaru a osobitne poskytovanie služieb.
(7)
Ak je s poskytovaním služieb spojené dodanie tovaru a cena tohto tovaru bez dane presahuje 20 % z celkovej ceny bez dane za zdaniteľné plnenie, zdaní sa osobitne dodanie tovaru a osobitne poskytovanie služieb.
HLAVA VI
Odpočet dane
§18 Nárok na odpočet dane
(1)
Nárok na odpočet dane má platiteľ, pokiaľ nakúpený tovar, stavebné objekty, prevedené nehnuteľnosti, prijaté služby alebo prevedené a využité práva (ďalej len „prijaté zdaniteľné plnenia“) použije na podnikanie za podmienok ustanovených zákonom.
(2)
Platiteľ má nárok na odpočet dane v zdaňovacom období, v ktorom daň na vstupe zaúčtoval, alebo v prvom zdaňovacom období po dátume svojej registrácie.
(3)
Platiteľ nemá nárok na odpočet dane, pokiaľ nedoloží oprávnenosť svojho nároku na odpočet dane daňovým dokladom alebo pokiaľ prijaté zdaniteľné plnenia použije pre svoje zdaniteľné plnenia oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24.
(4)
Platiteľ nemá nárok na odpočet dane pri nákupe osobného automobilu a tovaru a služieb s tým súvisiacich a pri nákupe tovaru a služieb za účelom pohostenia alebo obdarovania. Vylúčenie dane z nároku na odpočet sa musí v tomto prípade vykonať pred prípadnou úpravou odpočtu dane podľa § 19.
(5)
Odsek 4 sa nevzťahuje na platiteľa, ktorého podnikanie úplne alebo sčasti spočíva v nákupe a predaji alebo prenajímaní osobných automobilov, a to v prípade, ak ide o nákup osobných automobilov určených na ďalší predaj alebo prenajímanie. Odsek 4 sa takisto nevzťahuje na platiteľa, ktorého podnikanie spočíva v poskytovaní služieb verejného stravovania, a to pri nákupe tovaru určeného na tieto účely.
(6)
Ak platiteľ predá osobný automobil, pri ktorého kúpe neuplatnil nárok na odpočet podľa odseku 4, inému platiteľovi, je tento predaj oslobodený od daňovej povinnosti.
(7)
Platiteľ vykonávajúci finančný prenájom má nárok na odpočet dane pri tovare a nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom zmluvy o kúpe najatej veci.
§19 Spôsob uplatnenia odpočtu
(1)
Ak platiteľ použije prijaté zdaniteľné plnenia čiastočne pre svoje zdaniteľné plnenia, pri ktorých má nárok na odpočet dane, a čiastočne pre zdaniteľné plnenia, pri ktorých nárok na odpočet dane nemá, určí sa pomerná časť odpočtu dane vo výške, ktorá zodpovedá celkovej dani zaúčtovanej na vstupe za príslušné zdaňovacie obdobie vynásobené koeficientom. Koeficient sa určí ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za zdaniteľné plnenia, pri ktorých vzniká nárok na odpočet, a v menovateli celkový súčet cien bez dane za všetky uskutočnené zdaniteľné plnenia. Pri výpočte koeficienta sa vychádza z údajov za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)
V prípade spôsobu uplatnenia odpočtu podľa odseku 1 u novozaregistrovaného platiteľa možno nárok na odpočet dane uplatniť najskôr po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca od dátumu registrácie. Koeficient sa na tento účel určí na základe súhrnu cien za tento prvý mesiac. V ďalších mesiacoch do konca kalendárneho roka sa koeficient určí na základe súhrnu cien za predchádzajúce mesiace, a to až do konca druhého kalendárneho roka od dátumu registrácie. Pre platiteľov, ktorí sa zaregistrovali najneskôr do 30. júna bežného roka, platí od začiatku druhého kalendárneho roka od dátumu registrácie ustanovenie odseku 1.
(3)
Platiteľ nemá nárok na odpočet dane, pokiaľ je daň za príslušné zdaňovacie obdobie po úpravách podľa odsekov 1 a 2 nižšia ako 5 % celkovej dane zaúčtovanej za prijaté zdaniteľné plnenia.
(4)
Ak dôjde k oprave základu dane podľa § 15, podlieha novovypočítaná daň pre potreby odpočtu ustanoveniu tohto paragrafu.
(5)
Platiteľ, ktorý predáva podnik alebo jeho časť,14) má nárok na odpočet dane zaúčtovanej pri prijatých zdaniteľných plneniach, ktoré sú predmetom predaja, s výnimkou osobných automobilov, pri ktorých nemožno uplatniť nárok na odpočet dane podľa § 18 ods. 5.
(6)
Nárok na vrátenie odpočtu za obdobie, v ktorom vznikol, má Správa federálnych hmotných rezerv pri nákupe tovaru pre štátne hmotné rezervy a ostatní platitelia pri nákupe tovaru pre „Program 222“, a to do 15 dní od predloženia daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie. Podmienkou je, že tieto nákupy sa budú účtovne sledovať samostatne.
§20 Oprava dane na účely odpočtu dane
(1)
Ak sa základ dane opraví podľa § 15, opraví sa súčasne aj daň na účely odpočtu. Oprava dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom je vystavený daňový dobropis alebo vrubopis súvisiaci s opravou základu dane.
(2)
Ak sa zníži základ dane podľa § 15, má platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie nárok na opravu dane na účely odpočtu vo výške rovnajúcej sa súčinu príslušnej sadzby dane a sumy rozdielu medzi pôvodným a opraveným základom dane delený stom.
(3)
Ak sa zvýši základ dane podľa § 15, má platiteľ, v ktorého prospech sa uskutočňuje zdaniteľné plnenie, nárok na opravu dane na účely odpočtu vo výške rovnajúcej sa súčinu príslušnej sadzby dane a sumy rozdielu medzi pôvodným a opraveným základom dane delený stom.
(4)
Platiteľ nemá nárok na opravu dane na účely odpočtu, pokiaľ ho nemôže doložiť daňovým dobropisom, prípadne daňovým vrubopisom.
(5)
Odpočet dane ustanovený podľa odsekov 2 a 3 podlieha ďalej § 19.
§21 Nadmerný odpočet
(1)
Platiteľ má nárok na uplatnenie nadmerného odpočtu v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom došlo k jeho vzniku.
(2)
Uplatnenie nadmerného odpočtu má prednosť pred uplatnením odpočtu dane vzniknutého v bežnom zdaňovacom období.
(3)
Ak vznikne znovu nadmerný odpočet aj po jeho prednostnom uplatnení, je platiteľ povinný ho preniesť do ďalšieho zdaňovacieho obdobia, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
(4)
Ak má platiteľ v príslušnom zdaňovacom období nárok na uplatnenie viac ako jedného nadmerného odpočtu, uplatní ich postupne v tom poradí, v ktorom vznikli.
§22 Vrátenie nadmerného odpočtu
(1)
Ak dôjde k presunu nadmerného odpočtu do ďalších zdaňovacích období a ak sa nadmerný odpočet neuhradí do dvoch kalendárnych mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikol, má platiteľ nárok na vrátenie dane do 15 dní od predloženia daňového priznania za najbližšie zdaňovacie obdobie.
(2)
Nárok na vrátenie dane z dôvodu nadmerného odpočtu má platiteľ iba v tej výške, ktorá nebola uhradená z vlastnej daňovej povinnosti platiteľa.
§23 Odpočet dane pri nákupe ojazdených osobných automobilov
(1)
Platiteľ, ktorý sa úplne alebo sčasti zaoberá nákupom a predajom ojazdených osobných automobilov, má nárok na odpočet dane zaúčtovanej pri ich nákupe.
(2)
Nárok na odpočet dane má platiteľ vo výške, ktorá sa vypočíta ako podiel, v ktorom čitateli je cena, za ktorú bol ojazdený osobný automobil nakúpený, vynásobená príslušnou sadzbou dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej sadzby.
(3)
Ak je osoba, od ktorej platiteľ nakúpil ojazdený osobný automobil, osobou majúcou k nemu osobitný vzťah, výška nároku na odpočet sa ustanoví rovnakým spôsobom ako v odseku 2 s tým, že namiesto ceny, za ktorú bol ojazdený osobný automobil nakúpený, sa v čitateli uvedie jeho obvyklá cena včítane dane.
HLAVA VII
Oslobodenie od daňovej povinnosti
§24 Oslobodenie od daňovej povinnosti
(1)
Od daňovej povinnosti sú oslobodené ďalej uvedené zdaniteľné plnenia za podmienok ustanovených v § 25 až 37:
a)
poštové služby (§ 25),
b)
rozhlasové a televízne vysielanie (§ 26),
c)
finančné činnosti (§ 27),
d)
poisťovníctvo (§ 28),
e)
prevod a prenájom pozemkov a stavieb (§ 29),
f)
výchova a vzdelávanie (§ 30),
g)
zdravotnícke služby a tovar (§ 31),
h)
sociálna pomoc (§ 32),
i)
poskytnutie služieb orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy a súdmi (§ 33),
j)
lotérie a iné podobné hry (§ 34),
k)
dodanie vratných obalov (§ 35),
l)
predaj podniku (§ 36),
m)
činnosti neziskového charakteru (§ 37).
(2)
Ak platiteľ uskutočňuje zdaniteľné plnenia, ktoré sú oslobodené od daňovej povinnosti, nemá za tieto plnenia nárok na odpočet dane zaúčtovanej na vstupe, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
§25 Poštové služby
Poštovými službami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
poštové premiestňovacie činnosti:15)
1.
listová pošta,
2.
balíková pošta,
3.
poštové poukážky,
b)
poštové obstarávateľské činnosti:16)
1.
platobný a zúčtovací styk,
2.
dôchodková služba,
3.
sústredené inkaso platieb obyvateľstva včítane rozhlasovej a televíznej služby,17)
4.
sazkové služby,
5.
ostatné poštové obstarávateľské činnosti.
§26 Rozhlasové a televízne vysielanie
Od daňovej povinnosti je oslobodené rozhlasové a televízne vysielanie vykonávané prevádzkovateľmi zo zákona,18) s výnimkou vysielania reklám a sponzorovaných programov, prípadne ich častí.
§27 Finančné činnosti
Finančnými činnosťami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
poskytovanie úverov,
b)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
c)
finančný prenájom,
d)
platobný styk a zúčtovanie,
e)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov,
f)
poskytovanie bankových záruk podľa osobitného predpisu,19)
g)
otváranie akreditívu podľa osobitného predpisu,20)
h)
obstarávanie inkasa,21)
i)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
1.
s devízovými hodnotami,
2.
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov,
3.
s prevoditeľnými cennými papiermi,
j)
sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi alebo s devízovými prostriedkami (finančné maklérstvo),
k)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet,
l)
zmenárenská činnosť,
m)
operácie týkajúce sa peňazí,
n)
dodanie zlata22) Štátnej banke česko-slovenskej.
§28 Poisťovníctvo
Poisťovníctvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť poisťovní pri:
a)
dojednávaní poistenia,
b)
správe poistenia,
c)
poskytovaní plnení z poistných udalostí,
d)
sprostredkovaní poistenia,
e)
zabezpečovaní, t. j. delení rizík vzniknutých v súvislosti s prevádzkovaním poistenia,
f)
činnosti slúžiacej na podporu a rozvoj poisťovníctva a zabezpečenie splniteľnosti záväzkov,
g)
činnosti zameranej na predchádzanie škodám (zábrana škôd).
§29 Prevod a prenájom pozemkov a stavieb
(1)
Prevod stavieb s výnimkou nedokončených stavieb a prevodu uskutočneného do dvoch rokov po kolaudácii stavby je oslobodený od daňovej povinnosti.
(2)
Prenájom pozemkov a stavieb včítane prenájmu bytov a nebytových priestorov je oslobodený od daňovej povinnosti s výnimkou:
a)
ubytovacích služieb zaradených ako výkon podľa osobitného predpisu23) do príslušného odboru,
b)
prenájmu pozemkov na parkovanie pre motorové vozidlá,
c)
prenájmu trvale inštalovaných zariadení a strojov,
d)
prenájmu bezpečnostných schránok.
(3)
Platiteľ, ktorý prenajíma pozemky alebo stavby iným platiteľom na účely podnikania, sa môže rozhodnúť, či prenájom bude oslobodený od daňovej povinnosti alebo či bude dani podliehať. Toto svoje rozhodnutie oznámi finančnému orgánu.
§30 Výchova a vzdelávanie
(1)
Výchovou a vzdelávaním sa na účely tohto zákona rozumie:
a)
výchovná a vzdelávacia činnosť poskytovaná na základných školách, základných umeleckých školách, učilištiach, stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania, gymnáziách, stredných odborných školách a špeciálnych školách,24) vysokých školách25) a predškolských zariadeniach a školských zariadeniach,26)
b)
činnosť vykonávaná za účelom rekvalifikácie zabezpečovaná poverenými výchovno-vzdelávacími zariadeniami.27)
(2)
Od daňovej povinnosti je oslobodené dodanie tovaru uskutočňované v rámci výchovnej a vzdelávacej činnosti osobami uvedenými v odseku 1.
§31 Zdravotnícke služby a tovar
(1)
Od daňovej povinnosti sú oslobodené služby zdravotníckej starostlivosti zaradené ako výkon podľa osobitného predpisu28) do príslušného odboru poskytované oprávnenými subjektmi29) a vymedzené osobitnými predpismi.30)
(2)
Od daňovej povinnosti je oslobodené dodanie tovaru a poskytovanie služieb oprávnenými subjektami v súvislosti so zdravotníckymi výkonmi podľa odseku 1 včítane predaja ortopedických a protetických výrobkov za hotové s výnimkou predaja liekov a iného tovaru za hotové bez lekárskeho predpisu.
(3)
Od daňovej povinnosti je oslobodené zdravotné poistenie podľa osobitných predpisov.31)
§32 Sociálna pomoc
Od daňovej povinnosti sú oslobodené služby sociálnej starostlivosti zaradené ako výkon podľa osobitného predpisu32) do príslušného odboru poskytované podľa osobitného predpisu33) bez ohľadu na to, kto ich poskytuje.
§33 Poskytovanie služieb orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy a súdmi
Od daňovej povinnosti je oslobodené poskytovanie služieb orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, pokiaľ podliehajú správnym poplatkom, a súdmi, pokiaľ podliehajú súdnym poplatkom.34)
§34 Lotérie a iné podobné hry
Od daňovej povinnosti je oslobodené prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier.35)
§35 Dodanie vratných obalov
Od daňovej povinnosti je oslobodené dodanie vratných obalov s výnimkou dodania ich výrobcom prvému kupujúcemu.
§36 Predaj podniku
Od daňovej povinnosti je oslobodený predaj podniku alebo jeho časti36) platiteľovi.
§37 Činnosti neziskového charakteru
Daňovej povinnosti nepodliehajú činnosti neziskového charakteru, najmä nadácií, združení fyzických alebo právnických osôb, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov, fondov zdravotníctva, sociálnych fondov, fondov zamestnanosti, fondov národného majetku a pozemkových fondov, ak nejde o podnikanie.

TRETIA ČASŤ | ZDAŇOVACIE OBDOBIE A SPRÁVA DANE V TUZEMSKU

§38 Zdaňovacie obdobie
(1)
Základným zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je obrat platiteľa za predchádzajúci kalendárny rok alebo predpokladaný ročný obrat nižší ako 10 000 000 Kčs, zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok.
(3)
Ak je obrat platiteľa za predchádzajúci kalendárny rok alebo predpokladaný ročný obrat vyšší ako 100 000 000 Kčs, je platiteľ povinný zaplatiť preddavok na svoju daňovú povinnosť vo výške 50 % sumy dane zaplatenej za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
(4)
Platiteľ, na ktorého sa vzťahuje odsek 2, si môže zvoliť ako zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac a túto skutočnosť oznámiť finančnému orgánu. Zmenu zdaňovacieho obdobia možno vykonať začínajúc prvým mesiacom po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Svojím rozhodnutím je viazaný najmenej do konca kalendárneho roka.
(5)
Pri začatí podnikateľskej činnosti je prvým zdaňovacím obdobím:
a)
podľa odseku 1 kalendárny mesiac, v ktorom bola osoba zaregistrovaná ako platiteľ, a nasledujúci kalendárny mesiac,
b)
podľa odseku 2 kalendárny štvrťrok, v ktorom bola osoba zaregistrovaná ako platiteľ.
§39 Splatnosť dane
(1)
Daň je splatná za zdaňovacie obdobie najneskôr do 15 dní po skončení tohto obdobia, s výnimkou dane pri dovážanom tovare a príležitostnej autobusovej dopravy uskutočňovanej zahraničným prevádzkovateľom v tuzemsku.
(2)
Preddavok na daňovú povinnosť je splatný do konca bežného kalendárneho mesiaca a celková daňová povinnosť je splatná do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
§40 Daňové priznanie
Platiteľ je povinný do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia predložiť daňové priznanie spôsobom ustanoveným zákonmi národných rád.
§41 Registrácia a oznamovacia povinnosť
Postup pri registrácii a oznamovaciu povinnosť ustanovuje § 5 tohto zákona a zákony národných rád.
§42 Penále a pokuty
(1)
Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a daňovou povinnosťou sa určí penále vo výške 100 %, ak zistí tento rozdiel finančný orgán, a vo výške 20 %, ak ho zistí platiteľ sám a opravu dane vykoná v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie.
(2)
Ak daň nebola zaplatená včas, je platiteľ povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % z dlžnej dane za každý deň omeškania začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby včítane. To platí aj v prípade, že platiteľ nezaplatí včas penále podľa odseku 1.
(3)
Spôsob vymerania penále a pokút a ich vymáhanie ustanovia zákony národných rád.
(4)
Pokiaľ platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, finančný orgán mu uloží pokutu vo výške 10 % z daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, najmenej však 5000 Kčs.
(5)
Pokiaľ platiteľ nesplní riadne a včas povinnosť registrácie alebo oznamovaciu povinnosť, finančný orgán mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs, najmenej však 5000 Kčs.
§43 Daňové konanie
Pre konanie vo veciach dane včítane penále a pokút platia zákony národných rád, pokiaľ nie je týmto zákonom ustanovené inak.

ŠTVRTÁ ČASŤ | UPLATNENIE DANE PRI DOVOZE A VÝVOZE

§44 Uplatnenie colných predpisov
Pre uplatnenie dane pri dovoze tovaru platia ustanovenia colných predpisov, pokiaľ tento zákon ďalej neustanovuje inak.
§45 Dovoz tovaru
(1)
Dani podlieha dovezený tovar, ktorým sa rozumie
a)
tovar prepustený do voľného obehu37) v tuzemsku,
b)
späť dovážený tovar, ktorý bol prepustený do záznamového obehu38) v zahraničí za účelom spracovania, úpravy alebo opravy,
c)
späť vyvážaný tovar, ktorý bol prepustený do záznamového obehu v tuzemsku za účelom dočasného použitia.
(2)
Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká dňom vzniku nároku štátu na clo.39)
(3)
Nárok na odpočet dane pri dovoze tovaru uplatňuje platiteľ podľa ustanovení druhej časti hlavy VI tohto zákona, a to v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daň zaúčtoval.
(4)
Tovar z dovozu je oslobodený od dane, pokiaľ sa naň vzťahuje oslobodenie od cla,40) s výnimkou:
a)
tovaru určeného na vedecké, výskumné, vyučovacie, výchovné kultúrno-výchovné, vyšetrovacie, liečebné a služobné účely a tovaru určeného na zabezpečenie obranyschopnosti a bezpečnosti,
b)
náboženských predmetov,
c)
oslobodenia od cla poskytovaného v rámci všeobecného systému colných preferencií,41) alebo vyplývajúceho z medzinárodných dohôd o colnej únii alebo oblasti voľného obchodu.42)
(5)
Daňovým dokladom pri dovoze je písomný návrh na colné konanie alebo iný doklad potvrdzujúci prepustenie tovaru.
§46 Základ a výpočet dane pri dovezenom tovare
(1)
Základom dane pri dovezenom tovare podľa § 45 ods. 1 písm. a) a b) je súčet:
a)
základu pre vymeranie cla,
b)
cla a poplatkov vyberaných colnicami pri dovoze tovaru,
c)
príslušnej spotrebnej dane.
(2)
Pri dovezenom tovare podľa § 45 ods. 1 písm. c) je suma dane za každý aj začatý mesiac, v ktorom je tovar v záznamovom obehu v tuzemsku, 3 % z dane, ktorá by sa mala vyrubiť, keby bol tento tovar prepustený do voľného obehu v tuzemsku v okamihu jeho prepustenia do záznamového obehu v tuzemsku. Takto určená daň nesmie byť vyššia ako tá, ktorá by sa vyrubila v prípade prepustenia tohto tovaru do voľného obehu v tuzemsku v okamihu jeho prepustenia do záznamového obehu v tuzemsku.
(3)
Pri dovážanom tovare sa uplatňujú sadzby dane podľa § 16.
§47 Vývoz tovaru
(1)
Vývoz tovaru do zahraničia uskutočnený platiteľom je oslobodený od daňovej povinnosti, pokiaľ nejde o tovar oslobodený podľa § 24.
(2)
Na účely tohto zákona je vývoz tovaru uskutočnený, ak je tovar prepustený do voľného obehu v zahraničí a je potvrdené jeho konečné dopravenie do zahraničia.
(3)
Platiteľ má nárok na odpočet dane pri vyvážanom tovare podľa § 18 až 22, pokiaľ sa nepovažuje za oprávneného vývozcu, na ktorého sa nevzťahuje § 22 ods. 1.
(4)
Na účely tohto zákona sa za oprávneného vývozcu považuje platiteľ:
a)
ktorého obrat pri vývoze tovaru v predchádzajúcom kalendárnom roku je vyšší než 5 000 000 Kčs a
b)
dodanie tovaru na vývoze je najmenej 20 % z celkového obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku; v prípade, že platiteľ začne podnikanie v priebehu kalendárneho roka, prepočíta sa obrat k 31. decembru na celý kalendárny rok.
(5)
Oprávnený vývozca má nárok na vrátenie nadmerného odpočtu vzťahujúceho sa na vyvážaný tovar za zdaňovacie obdobie, a to do 15 dní od predloženia daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie.
(6)
Oprávnený vývozca, ktorý je zároveň výrobcom vyvážaného tovaru, má nárok na vrátenie pomernej časti dane zaúčtovanej na vstupe za zdaňovacie obdobie. Táto pomerná časť sa určí ako súčin celkovej dane zaúčtovanej na vstupe a koeficienta. Tento koeficient sa určí ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za vyvážaný tovar a v menovateli súčet cien bez dane za zdaniteľné plnenie okrem zdaniteľných plnení oslobodených od daňovej povinnosti podľa § 24. Pri výpočte koeficienta sa vychádza z údajov za príslušné zdaňovacie obdobie.
(7)
Vrátenie dane zaúčtovanej na vstupe podľa odsekov 5 a 6 za zdaňovacie obdobie nesmie prekročiť celkovú sumu odpočtu dane za vyvážaný tovar. V prípade postupu podľa § 22 sa nadmerný odpočet zníži o sumu vrátenej dane.
(8)
Daňovým dokladom pri vývoze tovaru je písomný návrh na colné konanie.
(9)
Federálne ministerstvo financií po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí upraví vyhláškou osobitný spôsob uplatňovania dane za zdaniteľné plnenia poskytované osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná a ktoré boli zverejnené v Zbierke zákonov.43)
(10)
Federálne ministerstvo financií upraví vyhláškou osobitný spôsob uplatňovania dane za zdaniteľné plnenia poskytované osobám pri prechode štátnej hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§48 Poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia
(1)
Poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia sa na účely dane posudzuje rovnako ako vývoz tovaru podľa § 47 ods. 1, 3, 4, 5, 6, 7.
(2)
Na účely odseku 1 sa poskytovanie finančných a poisťovacích činností do zahraničia nepovažuje za dodanie oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24. Pri určení výšky odpočtu sa postupuje podľa § 19.
(3)
Poskytovaním služieb do zahraničia sa rozumie tiež poskytovanie služieb v tuzemsku, ak sa tieto služby:
a)
vzťahujú výhradne na nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v zahraničí,
b)
poskytujú osobe výhradne v súvislosti s jej podnikaním v zahraničí,
c)
vzťahujú výhradne na tovar dovezený do tuzemska za účelom poskytnutia služieb súvisiacich s týmto tovarom a za podmienky, že tento tovar je do šiestich mesiacov odo dňa pôvodného dovozu opäť vyvezený do zahraničia.
§49 Medzinárodná doprava
(1)
Medzinárodná doprava je od daňovej povinnosti oslobodená.
(2)
Platiteľ uskutočňujúci medzinárodnú dopravu má nárok na odpočet dane.
(3)
Medzinárodnou dopravou sa rozumie preprava tovaru, peňazí a pravidelná preprava osôb:
a)
z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,
b)
z miesta v zahraničí do miesta v tuzemsku,
c)
z miesta v tuzemsku do miesta v zahraničí,
d)
medzi dvoma miestami v tuzemsku ako súčasť medzinárodnej leteckej dopravy.
(4)
Služby súvisiace s medzinárodnou dopravou sú oslobodené od daňovej povinnosti, pokiaľ sa poskytujú:
a)
v súvislosti s medzinárodnou dopravou podľa odseku 3 písm. b) a c),
b)
rovnakým subjektom ako medzinárodná doprava.
(5)
Ustanovenia § 47 ods. 4, 5, 6 a 7 platia pre medzinárodnú dopravu v rovnakom rozsahu ako pre vývoz tovaru.
§50 Príležitostná autobusová doprava uskutočňovaná zahraničným prevádzkovateľom v tuzemsku
(1)
Daňovej povinnosti podlieha príležitostná autobusová doprava uskutočňovaná zahraničným prevádzkovateľom v tuzemsku.
(2)
Daňová povinnosť vzniká dňom prekročenia štátnej hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do tuzemska.
(3)
Základom dane je súčin počtu prepravovaných osôb a počtu prejdených kilometrov v tuzemsku.
(4)
Sadzba dane je 0,05 Kčs za osobu a prejdený kilometer v tuzemsku.
(5)
Daň sa vypočíta ako súčin základu a sadzby dane.
(6)
Daň je splatná ako preddavok pri prekročení štátnej hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do tuzemska podľa predpokladaného počtu prejdených kilometrov a vyúčtovanie dane sa vykoná pred opustením územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

PIATA ČASŤ | ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§51 Uplatňovanie dane
Daň podľa tohto zákona sa uplatňuje pre všetky zdaniteľné plnenia uskutočnené začínajúc dňom účinnosti tohto zákona, pokiaľ nie je týmto zákonom ustanovené inak.
§52 Registrácia platiteľov dane pri prechode na nový systém dane
(1)
Osoba, ktorá v roku 1991 dosiahla obrat vo výške 6 000 000 Kčs, je povinná sa zaregistrovať najneskôr do 30. novembra 1992, pokiaľ pred týmto dátumom neukončí podnikanie.
(2)
Osoba, ktorej obrat od 1. januára 1992 do 30. septembra 1992 presiahne 6 000 000 Kčs, je povinná sa zaregistrovať najneskôr do 31. decembra 1992. Osoba, ktorej celkový obrat za rok 1992 presiahne 6 000 000 Kčs, je povinná sa zaregistrovať najneskôr do 31. marca 1993. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osobu zaregistrovanú podľa odseku 1.
(3)
V priebehu jedného roka od účinnosti tohto zákona môže požiadať osoba, ktorá sa zaregistrovala na vlastnú žiadosť, o zrušenie registrácie, a to za podmienok ustanovených zákonmi národných rád. V týchto prípadoch neplatí ustanovenie § 5 ods. 3.
§53 Uplatňovanie dane pri hmotnom majetku okrem zásob pri prechode na nový systém dane
(1)
Ak má platiteľ v evidencii v čase účinnosti tohto zákona hmotný majetok okrem zásob, obstaraný oprávnene za ceny včítane dane z obratu, má nárok na odpočet tejto dane z obratu znížený o sumu dane zodpovedajúcu pomernej časti oprávok podľa osobitných predpisov.44) Nárok na odpočet nevzniká, ak ide o daň z obratu zaplatenú pri nákupe osobných automobilov. Nárok na odpočet podľa ustanovení tohto zákona vzniká platiteľovi za predpokladu, že:
a)
obstaral hmotný majetok okrem zásob po 1. januári 1992,
b)
má k dispozícii doklady, z ktorých je zrejmá výška zaplatenej dane z obratu,
c)
vykonal celkovú inventúru hmotného majetku okrem zásob k 31. decembru 1992 podľa osobitného predpisu.45)
(2)
Odpočet dane sa uplatní v daňovom priznaní, podanom za prvé zdaňovacie obdobie po 1. januári 1993.
(3)
Nárok na odpočet podľa odseku 1 sa posudzuje podľa ustanovení hlavy VI druhej časti tohto zákona.
§54 Uplatňovanie dane pri zásobách pri prechode na nový systém dane
(1)
Ak má platiteľ v čase účinnosti tohto zákona na sklade tovar, ktorý obstaral pred účinnosťou zákona oprávnene za ceny včítane dane z obratu, s výnimkou výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, má nárok na odpočet dane z obratu za predpokladu, že:
a)
obstaral tovar po 1. júli 1992,
b)
má k dispozícii doklady, z ktorých je zrejmá výška zaplatenej dane z obratu,
c)
vykonal inventúru týchto zásob k 31. decembru 1992.
(2)
Odpočet dane sa uplatní v daňovom priznaní podanom za prvé zdaňovacie obdobie po dni účinnosti tohto zákona.
(3)
Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani s výnimkou tabakových výrobkov môže platiteľ uplatniť nárok na odpočet dane z obratu vo výške 23 % z odvedenej dane z obratu.
(4)
Nárok na odpočet dane podľa odseku 1 sa posudzuje podľa ustanovení hlavy VI druhej časti tohto zákona.
§55 Spôsob uplatňovania odpočtov pri kombinácii činností pri prechode na nový systém dane
V prípade spôsobu uplatnenia odpočtu podľa § 19 ods. 1 a 2 pri prechode na nový systém dane možno nárok na odpočet dane uplatniť najskôr po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca od účinnosti tohto zákona. Koeficient sa na tento účel určí na základe súhrnu cien za tento prvý mesiac. V ďalších mesiacoch do 31. decembra 1993 sa koeficient určí na základe súhrnu cien za predchádzajúce mesiace od 1. januára 1993. Od 1. januára 1994 platí § 19.
§56 Uplatňovanie dane pri plnení podľa zmlúv uzavretých pred účinnosťou zákona
Pri zmluvách uzavretých pred účinnosťou tohto zákona, ak sa zdaniteľné plnenie uskutoční po dni, keď nadobudne účinnosť, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona na prvé zdaniteľné plnenie, ktoré sa uskutoční po dni účinnosti tohto zákona. Pritom sa platné podmienky zmluvy považujú za zmenené v zmysle tohto odseku a cena zdaniteľného plnenia uvedená v zmluve sa zvýši alebo zníži o daň, pokiaľ už zmluva túto zmenu podmienok neobsahuje.
§57 Platnosť doterajších predpisov
Podľa doterajších predpisov sa až do svojho zakončenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť predo dňom účinnosti tohto zákona, ako aj lehoty pre uplatnenie práv, ktoré sa spravujú doterajšími predpismi, aj keď začnú plynúť po účinnosti tohto zákona.
§58 Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.,
2.
zákon č. 530/1991 Zb. o dovoznej dani,
3.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 560/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu,
4.
vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 575/1991 Zb. o náležitostiach hlásenia o dovoznej dani.
§59 Účinnosť zákona
(1)
Ustanovenia § 52 ods. 1 a 2 nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1992.
(2)
Ostatné ustanovenia tohto zákona nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1993.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha č. 1 zákona č. 222/1992 Zb.
Zoznam tovaru podliehajúceho sadzbe dane 5 %
Číselný kód Názov tovaru
01 - Živé zvieratá
02 - Mäso a požívateľné droby
03 - Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
okrem:
030110 - Akváriové ryby
030265 - Žraloci
03027000 - Pečienka, ikry a mliečie
0306 - Kôrovce, tiež bez pancierov, živé čerstvé, chladené, zmrazené, sušené, nasolené alebo v slanom náleve; kôrovce v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, zmrazené, sušené, nasolené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudské požívanie
0307 - Mäkkýše, tiež oddelené od svojich lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, zmrazené, sušené, nasolené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce iné než kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, zmrazené, sušené, nasolené v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudské požívanie
04 - Mlieko a mliekarenské výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde neuvedené ani nezahrnuté
07 - Zelenina, požívateľné rastliny, korenie a hľuzy
08 - Jedlé ovocie a orechy; šupky citrusových plodov a melónov
10 - Obilie
11 - Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok
12 - Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny
15 - Živočíšne a rastlinné tuky a oleje; výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené pokrmové tuky; živočíšne alebo rastlinné tuky
16 - Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
okrem:
160430 - Kaviár a kaviárové náhradky
1605 - Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, upravené alebo v konzervách
1701 - Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v tuhom stave
1702 - Ostatné cukry, včítane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy (levulózy) v tuhom stave; cukrové sirupy bez prísad aromatických prípravkov alebo farbiva; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamelizované cukry a melasy
1703 - Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru
19 - Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka; jemné pečivo
20 - Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín
2201 - Voda, včítane minerálnych vôd prírodných alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných sladidiel, nearomatizované; ľad a sneh
2202 - Voda, včítane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009
2209 - Stolný ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej
23 - Zvyšky a odpady v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo
okrem:
230700 - Vínový kal; surový vínový kameň
23089011 - Výlisky z hrozna (matolíny) majúce celkový merný alkoholometrický titer nepresahujúci 4,3 % más a obsah sušiny nie menší ako 40 % hmotnosti
23089019 - Výlisky z hrozna (matolíny) , ostatné
2309 - Prípravky používané na výživu zvierat
27 - Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky
okrem:
27060000 - Čiernouhoľný, hnedouhoľný alebo rašelinový decht a ostatné minerálne dechty, tiež dehydrované, čiastočne destilované, včítane rekonštituovaných dechtov
2707 - Oleje a ostatné produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; podobné produkty, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek
2708 - Smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z iných minerálnych dechtov
270900 - Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, surové
271000 - Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac minerálnych olejov alebo olejov z bitúmenových nerastov, ak sú tieto podstatnou zložkou týchto prípravkov
okrem: 27100079 - Na iné účely - vykurovacie oleje (sadzba 5 %)
2712 - Vazelína, parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky, získané synteticky alebo iným spôsobom tiež farbené
2713 - Petrolejový koks, petrolejový bitúmen a iné zvyšky minerálnych olejov alebo olejov z bitúmenových nerastov
2714 - Prírodné bitúmeny (živice) a prírodný asfalt; bitúmenové bridlice a bitúmenové piesky; asfaltity a asfaltové horniny
27150000 - Bitúmenové zmesi na báze prírodného asfaltu alebo prírodného bitúmenu, petrolejového (naftového) bitúmenu, zemného dechtu alebo smoly zo zemného dechtu (napr. asfaltový tmel), riedené a podobné výrobky
30 - Farmaceutické výrobky
3209 - Náterové farby a laky (včítane emailov a jemných lakov) založené na syntetických polyméroch alebo chemicky upravených prírodných polyméroch, rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí
38239098 - Ostatné - iba bioplyn
39209990 - Ostatné - iba fóliový materiál z polyvinylalkoholu
4810 - Papier, kartón a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo inou anorganickou látkou, tiež so spájadlom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, prípadne na povrchu farbené, ozdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch (hárkoch) - iba zo stopercentne recyklovaného papiera
4817 - Obálky, zálepky, neilustrované pohľadnice a lístky na korešpondenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky; škatule, tašky, kabele a súpravy na písanie obsahujúce potreby na korešpondenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky - iba zo stopercentne recyklovaného papiera
4818 - Toaletný papier, vreckovky, odmaskovacie servítky, uteráky, obrusy, obrúsky, detské plienky, hygienické tampóny, prestieradlá a podobný tovar používaný v domácnosti, na toaletné, hygienické a nemocničné účely, odevy a ich doplnky z papieroviny, z papiera, buničitej vaty alebo pásov zo splstených buničinových vlákien - iba zo stopercentne recyklovaného papiera
4820 - Registre, účtové knihy, bloky (poznámkové, objednávok, potvrdeniek), memorandové zápisníky, zložky listových papierov a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače (s voľnými listami alebo iné), dosky a spisové mapy, obchodné tlačivá, sady papierov poprekladané karbónovými papiermi a ostatné školské, kancelárske a papierenské výrobky z papiera alebo kartónu; albumy na vzorky alebo zbierky a obaly na knihy, z papiera, kartónu alebo lepenky - iba zo stopercentne recyklovaného papiera
4901 - Knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch (hárkoch)
4902 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy
84186991 - Absorpčné tepelné čerpadlá
87039010 - S elektrickými motormi - osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (okrem uvedených v čísle 8702), včítane osobných dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov
8713 - Vozidlá pre invalidov, tiež s motorom alebo iným mechanickým pohonným zariadením
9021 - Ortopedické pomôcky a prístroje, včítane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky a prístroje; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo implantované v organizme na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti
90261051 - Prietokomery - ostatné
90261091 - Prietokomery - elektronické
Číselný kód obsahuje dvojciferný kód kapitoly Harmonizovaného systém46) (ďalej len „harmonizovaný systém“) alebo štvorciferný kód čísla harmonizovaného systému alebo šesťciferný kód položky harmonizovaného systému alebo osemciferný kód položky kombinovanej nomenklatúry.47)
Príloha č. 2 zákona č. 222/1992 Zb.
Zoznam služieb podliehajúcich sadzbe dane 23 %
Číselný kód Názov tovaru
903 1 - Reštauračné stravovanie
911 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
912 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgický, strojársky a kovoobrábací priemysel
913 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre chemický priemysel
914 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre spotrebný a potravinársky priemysel
915 - Opravy a údržba traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení
916 - Opravy a údržba strojov a zariadení pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok a ich uzlov
917 - Opravy a údržba dopravných prostriedkov
918 - Opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
919 - Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradia
921 - Opravy a údržba ostatných výrobkov strojárskeho a kovoobrábacieho priemyslu
922 - Opravy gumových výrobkov (okrem obuvi)
923 - Opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu
924 - Opravy výrobkov textilného a konfekčného priemyslu
925 - Opravy výrobkov kožiarskeho priemyslu
okrem: 925 3 - Opravy obuvi
926 - Opravy výrobkov kultúrnej spotreby a ostatných priemyselných výrobkov
okrem: 926 94 - Opravy a údržba ortopedických a protetických výrobkov, výrobkov očnej optiky a ochranných pomôcok
932 2 - Doprava nákladov cestná
953 - Ubytovacie služby
954 - Služby cestovného ruchu
969 - Požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby
okrem: 969 7 - Služby samoobslužných prevádzok
974 - Obchodné a sprostredkovateľské služby
975 - Požičiavanie strojov a zariadení organizáciám

Číselný kód obsahuje odbor, prípadne odbor, skupinu a podskupinu Jednotnej klasifikácie výkonov.48)
1)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
Zákon ČNR č. 531/1990 Zb. o územných finančných orgánoch.
Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch v znení zákona SNR č. 136/1992 Zb.
3)
§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5)
§ 663 zákona č. 40/1964 Zb.
6)
§ 536 zákona č. 513/1991 Zb.
7)
§ 32 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
8)
§ 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.
9)
Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach.
10)
Napr.: Zákon ČNR č. 565/1991 Zb. o miestnych poplatkoch, zákon SNR č. 544/1991 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona SNR č. 72/1992 Zb.
11)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy v znení neskorších predpisov.
12)
Vyhláška Federálneho štatistického radu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších predpisov - odbory číslo 941, 942, 943 a 945.
13)
§ 1 zákona č. 528/1990 Zb. devízový zákon v znení neskorších predpisov.
14)
§ 476 až 488 zákona č. 513/1991 Zb.
15)
§ 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
16)
§ 5 zákona č. 222/1946 Zb.
17)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
18)
§ 3 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
19)
§ 313 zákona č. 513/1991 Zb.
20)
§ 682 zákona č. 513/1991 Zb.
21)
§ 692 zákona č. 513/1991 Zb.
22)
23)
Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov - odbor číslo 953.
24)
§ 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
25)
§ 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
26)
§ 1 ods. 2 zákona ČNR č. 390/1991 Zb. o predškolských zariadeniach a školských zariadeniach.
27)
§ 8 vyhlášky MPSV ČR č. 21/1991 Zb. o bližších podmienkach zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov.
§ 7 vyhlášky MPSV SR č. 51/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.
28)
Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov - odbor číslo 964.
29)
Zákon č. 548/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona ČNR č. 210/1990 Zb. a zákona ČNR č. 425/1990 Zb.
Zákon ČNR č. 160/1992 Zb. o zdravotníckej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.
30)
Nariadenie vlády ČR č. 216/1992 Zb., ktorým sa vydáva Zdravotnícky poriadok a vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ČNR č. 550/1990 Zb. o všeobecnom zdravotnom poistení.
31)
Zákon ČNR č. 550/1991 Zb. o všeobecnom zdravotnom poistení.
32)
Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov - odbor číslo 965.
33)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
34)
Napr. zákon ČNR č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.
35)
Zákon ČNR č. 202/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
Zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
37)
§ 75 zákona č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení neskorších predpisov.
38)
§ 78 zákona č. 44/1974 Zb.
39)
§ 46 zákona č. 44/1974 Zb.
40)
§ 44 zákona č. 44/1974 Zb.
41)
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.
42)
Vládna vyhláška č. 59/1948 Zb., ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Všeobecná dohoda o clách a obchode z 30. októbra 1947.
43)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
44)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 345/1991 Zb.
46)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore v harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.
47)
Zákon č. 44/1974 Zb.
48)
Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov.