Metodický pokyn k § 18cf zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o menách v sústave územných finančných orgánov (4/ERP/2019/MP)

Účinnosť článku (od 2 Sep, 2019 - *) 
Článok spracúva metodický pokyn z PDF do nášho elektronického formátu s prepojením odkazov na paragrafy v zákonoch a vytvorenie navigačného obsahu pre uľahčenie štúdia. Na konci nájdete aj originál PDF pre tlačovú verziu tak ako ho zverejnilo Finančné riaditeľstvo.

 

Metodický pokyn k §18cf zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o menách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19.06.2019 schválila zákon č. 188/2019 Z.z. Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“), ktorý v zmysle článku II nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. dňa 01.07.2019.

Novela zákona bola prijatá nadväzne na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s implementáciou on-line registračných pokladníc a ich uvedením do prevádzky. Vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu on-line registračnými pokladnicami novela zákona v záujme ochrany podnikateľov upravuje pre tých podnikateľov, ktorí nebudú mať včas uvedené on-line registračné pokladnice do prevádzky, ako aj pre daňové úrady a colné úrady osobitný postup, ak budú splnené novelou zákona ustanovené podmienky.

Cieľom metodického pokynu je informovať podnikateľov o postupe podľa §18cf Prechodných ustanovení účinných dňom vyhlásenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008
Z. z.“).

 

1. diel Vymedzenie základných pojmov

Pokladnicou e-kasa klient (ďalej len „PEKK“) sa v zmysle §2 pism. b) zákona č. 289/2008 Z. z rozumie on-line registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica (ďalej len „VRP“).

On-line registračnou pokladnicou (ďalej len „ORP“) sa v súlade s §2 pism. c) zákona č. 289/2008 Z. z rozumie súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardverových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré je zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), ako aj ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona.

Identifikačnými údajmi ORP je podľa §2 pism. x) zákona č. 289/2008 Z. z. súbor údajov potrebných na vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ktoré jednoznačne identifikujú ORP. Autentifikačnými údajmi ORP sú podľa §2 pism. y) zákona č. 289/2008 Z. z. údaje, ktoré umožňujú overiť identitu ORP pri komunikácii so systémom e-kasa.

 

Podľa §4a ods.1 pism. b) zákona č. 289/2008 Z. z. na účely plnenia povinnosti podľa §3 ods.1, §3 ods.3 a §3 ods.7 a podľa §3a ods.3 možno používať len PEKK, ktorej daňový úrad pridelil kód podľa §7a, ktorá spĺňa požiadavky podľa §4a ods.2 a používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa §4c tohto zákona.

Na účely uvedenia PEKK do prevádzky podnikateľ požiada ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu PEKK postupom podľa §7a ods.1 alebo podľa poslednej vety §7a ods.2 zákona č. 289/2008 Z. z., ak ide o podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Dňom podania elektronickej žiadosti o pridelenie kódu PEKK je deň podania prostredníctvom elektronickej podateľne [ §13 ods.5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)] a dňom podania žiadosti podnikateľom s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia SR je deň podania žiadosti u poskytovateľa poštových služieb alebo jej odovzdanie osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade.

 

Ako vyplýva z §7a ods.4 zákona č. 289/2008 Z. z., pri ORP finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa kód podľa ods. 1 spolu s autentifikačnými údajmi ORP a identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ktorými sú:

a) obchodné meno, miesto podnikania a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak ide o fyzickú osobu,
b) obchodné meno a sídlo, predajné miesto, ak je odlišné od sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak ide o právnickú osobu.

Uvedené údaje je podnikateľ povinný v zmysle §7a ods.5 zákona č. 289/2008 Z. z. pred prvým použitím ORP nahrať do tejto pokladnice.

 

Identifikačné a autentifikačné údaje sú podnikateľovi sprístupnené vo forme tzv. inicializačného balíčka v e-kasa zóne podnikateľa zriadenej v osobnej internetovej zóne podnikateľa a o tejto skutočnosti je podnikateľ finančnou správou informovaný. Inicializačný balíček si podnikateľ pred uvedením ORP do prevádzky stiahne do ORP.

Zákon č. 289/2008 Z. z. pojem „uvedenie PEKK do prevádzky“ taxatívne neupravuje. Vychádzajúc z §7a cit. zákona, pod uvedením ORP do prevádzky sa rozumie začatie používania ORP na evidenciu prijatých tržieb.

Ako vyplýva z §17 ods.4 zákona č. 289/2008 Z. z., v konaní o sankciách a pri vymáhaní pokút sa postupuje podľa daňového poriadku, ak §16b neustanovuje inak. Pri zastupovaní a doručovaní sa podľa §17 ods.7 zákona č. 289/2008 Z. z. takisto postupuje podľa daňového poriadku.

Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“), mohol v zmysle §18ce ods.3 zákona č. 289/2008 Z. z. najskôr od 01.04.2019 začať používať ORP, ktorá spĺňa požiadavky podľa §4a ods.2 v znení účinnom od 01.01.2019, pričom bol povinný takúto ORP začať používať najneskôr od 01.07.2019.

Podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 01.04.2019, je povinný podľa §18ce ods.4 používať PEKK, ktorá spĺňa požiadavky podľa §4a ods.2 v znení účinnom od 01.01.2019.

 

Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „DKP“) pridelený podnikateľovi, ktorý nebol zrušený podľa §15 ods.6 v znení účinnom od 01.01.2019, sa podľa §18ce ods.5 zákona č. 289/20008 Z. z. zrušil k 01.07.2019.

Podľa §18cf ods.1 zákona č. 289/2008 Z. z. daňový úrad alebo colný úrad do 31.12.2019 neuloží pokutu za nepoužívanie ORP podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb ERP so zrušeným DKP, ak požiadal o pridelenie kódu PEKK najneskôr do dňa účinnosti novely zákona, t. j. do 01.07.2019 vrátane. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty v časti týkajúcej sa nepoužívania ORP sa zrušuje dňom účinnosti novely zákona; ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona.

V zmysle §18cf ods.2 zákona č. 289/2008 Z. z. daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31.12.2019 pokutu za nepoužívanie ORP podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 01.04.2019, pokiaľ požiadal o pridelenie kódu PEKK a súčasne pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa §10 ods.6; podmienka primeraného postupu podľa §10 ods.6 sa pre takýchto podnikateľov na obdobie do dňa účinnosti tohto zákona neuplatní. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty v časti týkajúcej sa nepoužívania ORP sa zrušuje dňom účinnosti tohto zákona; ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje dňom účinnosti tohto zákona.

Podľa §18cf ods.3 zákona č. 289/2008 Z. z., ak bol podnikateľovi zrušený DKP a podnikateľ k dátumu zrušenia DKP neuviedol do prevádzky PEKK, môže na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 používať ERP so zrušeným DKP.

 

2. diel Postup v prípade podnikateľa oprávneného používať na evidenciu tržieb ERP

Pokiaľ podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb ERP, požiadal daňový úrad o pridelenie kódu PEKK pre ORP najneskôr dňa 01.07.2019 a táto ORP podnikateľovi nebola dodaná, napr. z dôvodu, že dodávateľ ORP (výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska) nedodal podnikateľovi v dohodnutom termíne ORP, prípadne finančné riaditeľstvo nesprístupnilo podnikateľovi v e-kasa zóne inicializačný balíček, tak v zmysle §18cf ods.1 zákona č. 289/2008 Z. z. tomuto podnikateľovi daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31.12.2019 vrátane pokutu za nepoužívanie ORP.

Ak daňový úrad alebo colný úrad takému podnikateľovi už uložil pokutu za nepoužívanie ORP, hoci podnikateľ požiadal o pridelenie kódu ORP najneskôr dňa 01.07.2019, rozhodnutie o uložení pokuty v časti týkajúcej sa nepoužívania ORP sa k 01.07.2019 zruší zo zákona č. 289/2008 Z. z. V prípade, ak začalo konanie o uložení pokuty za nepoužívanie ORP, toto konanie sa zastaví k 01.07.2019 zo zákona č. 289/2008 Z. z. Daňový úrad alebo colný úrad bude podnikateľa o tejto skutočnosti písomne informovať.

Na §18cf ods.1 zákona č. 289/2008 Z. z. nadväzuje §18cf ods.3, v zmysle ktorého, ak bol zrušený DKP a podnikateľ k dátumu zrušenia DKP neuviedol do prevádzky ORP, môže na účely splnenia podmienok podľa §18cf ods.1 používať ERP so zrušeným DKP. V zmysle uvedeného ustanovenia podnikateľ môže používať ERP so zrušeným DKP na účely splnenia podmienok podľa §18cf ods.1 len vtedy, ak najneskôr do 01.07.2019 požiadal o pridelenie kódu PEKK pre ORP a k dátumu zrušenia DKP neuviedol ORP do prevádzky.

Ak podnikateľ podal v súlade s novelou zákona žiadosť o pridelenie kódu ORP najneskôr do 01.07.2019, bude aj naďalej môcť používať ERP najneskôr do 31.12.2019 bez hrozby sankcie za to, že používa ERP, ktorá nemá pridelený DKP, tak ako to ukladá §4 ods.1 pism. b), bod 1 zákona č. 289/2008 Z. z. Pokiaľ však podnikateľ alebo servisná organizácia v súvislosti s používaním ERP porušia iné ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z., sankcie budú uložené.

 

Príklad č. 1
Daňový úrad pri kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z., ktorú vykonal dňa 20.06.2019 (t. j. pred účinnosťou novely zákona), zistil, že podnikateľ, ktorý v žiadosti o pridelenie kódu PEKK pre ORP uviedol, že žiada o zrušenie DKP k 17.06.2019, nepoužíval na evidenciu tržieb ORP, nakoľko mu dodávateľ ORP v dohodnutom termíne 10.06.2019 nedodal ORP. Daňový úrad podnikateľovi uložil pokutu.
Vzhľadom na to, že podnikateľ požiadal o pridelenie kódu PEKK pre ORP dňa 04.06.2019, rozhodnutie o uložení pokuty sa zrušuje zo zákona č. 289/2008 Z. z. dňom 01.07.2019. Daňový úrad zašle podnikateľovi o tejto skutočnosti oznámenie.

 

Príklad č. 2
Daňový úrad pri kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. dňa 15.7.2019 zistil, že podnikateľ nepoužíval na evidenciu tržieb VRP a ani ORP, resp. používal ERP so zrušeným DKP.
Vzhľadom na to, že podnikateľ požiadal o pridelenie kódu PEKK pre ORP dňa 18.06.2019, avšak dodávateľ ORP mu ORP v dohodnutej lehote nedodal, daňový úrad podnikateľovi pokutu neuloží.

 

Príklad č. 3
Podnikateľ v súlade s §18cf ods.3 zákona č. 289/2008 Z. z. používa na evidenciu tržieb ERP so zrušeným DKP.
Colný úrad pri kontrole dňa 04.07.2019 zistil, že podnikateľ nemohol uviesť ORP do prevádzky, keďže dodávateľ ORP mu v dohodnutej lehote nedodal ORP. Podnikateľ je preto oprávnený používať na evidenciu tržieb ERP so zrušeným DKP, pretože požiadal o pridelenie kódu PEKK pre ORP do 01.07.2019.
Colný úrad ďalej zistil, že podnikateľ síce zaevidoval tržbu v ERP, ale neodovzdal kontrolórom pokladničný doklad a nemal na predajnom mieste umiestnenú knihu ERP. Colný úrad v zmysle §18cf ods.1 pism. a) §18cf ods.3 zákona č. 289/2008 Z. z. neuloží podnikateľovi pokutu za nepoužívanie ORP a ani za to, že na evidenciu tržieb používa ERP, ktorá má zrušený DKP, ale uloží mu pokutu za ostatné zistené správne delikty súvisiace s používaním ERP.

 

Príklad č. 4
Podnikateľ používal na predajnom mieste na evidenciu tržieb jednu ERP. Pred účinnosťou novely zákona začal používať ORP; v žiadosti o pridelenie kódu PEKK pre ORP uviedol daňový kód ERP, ktorej prevádzku ukončí k uvedenému dátumu. Podnikateľ dňa 18.06.2019 požiadal o pridelenie nového kódu PEKK pre ORP a oznámil ukončenie používania prvej ORP k 30.06.2019. Na podnikateľa sa nevzťahuje postup podľa § 18cf ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z., pretože k dátumu zrušenia DKP uviedol do prevádzky prvú ORP.

 

Príklad č. 5
Nakoľko finančná správa vydala výrobcovi pokladničného programu a chráneného dátového úložiska rozhodnutie o zamietnutí certifikácie, tzn. že podnikateľovi nemohol v dohodnutej lehote dodať ORP, podnikateľ požiadal o pridelenie kódu PEKK pre VRP. Nakoľko mu VRP nevyhovovala, dňa 19.6.2019 požiadal o pridelenie kódu PEKK pre ORP a požiadal o zrušenie kódu ERP k 30.6.2019. Ak podnikateľ do dňa zrušenia DKP neuviedol do prevádzky ORP, vzťahuje sa na neho §18cf ods.3; podnikateľ je oprávnený od 01.07.2019 do dňa uvedenia objednanej ORP do prevádzky používať ERP so zrušeným DKP. Zákon č. 289/2008 Z. z. nezakazuje podnikateľovi na jednom predajnom mieste používať viaceré pokladnice, napr. VRP a ERP namiesto nedodanej ORP. Podnikateľ môže ukončiť používanie VRP, prípadne po dodaní ORP môže VRP používať v prípade poruchy ORP presahujúcej 48 hod. (§10 ods.7 zákona č. 289/2008 Z. z.).

 

Príklad č. 6
Podnikateľ používal prenosnú ERP a do dňa účinnosti novely zákona požiadal o pridelenie kódu PEKK pre prenosnú ORP. Podnikateľ môže používať prenosnú ERP až do dodania ORP.

Pokiaľ v priebehu druhého polroka 2019 dodávateľ ORP podnikateľovi dodá ORP a finančná správa podnikateľovi oznámila, že v e-kasa zóne má k dispozícii inicializačný balíček, podnikateľ je povinný uviesť ORP do prevádzky aj pred 31.12.2019. Ak daňový úrad alebo colný úrad zistí, že podnikateľ má dodanú ORP a napriek tomu ju nepoužíva na evidenciu tržieb, uloží mu sankciu.

 

3. diel Postup v prípade podnikateľa, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát dňa 01.04.2019

Ak podnikateľovi vznikne povinnosť evidovať tržby podľa zákona č. 289/2008 Z. z. prvýkrát od 01.04.2019, je povinný používať PEKK, tzn. VRP alebo ORP, ktoré spĺňajú požiadavky podľa §4a ods.2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom od 01.01.2019. Tento podnikateľ nie je oprávnený začať používať na evidenciu tržieb ERP, a preto sa na neho nevzťahuje ani §18cf ods.3 zákona č. 289/2008 Z. z.

Podľa §18cf ods.2 zákona č. 289/2008 Z. z. ak podnikateľ, ktorému prvýkrát vznikla povinnosť evidovať tržby od 01.04.2019, požiadal o pridelenie kódu ORP, ale dodávateľ ORP mu ORP nedodal, resp. nebolo mu doručené oznámenie finančnej správy o sprístupnení inicializačného balíčka v e-kasa zóne podnikateľa, podnikateľovi nebude za nepoužívanie ORP do 31.12.2019 uložená pokuta, ak pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa §10 ods.6 zákona č. 289/2008 Z. z., t. j. vedie náhradnú evidenciu formou paragónov.

 

V §18cf ods.2 zákona č. 289/2008 Z. z. nie je (na rozdiel od odseku 1) uvedené, že podnikateľ mal požiadať o pridelenie kódu PEKK pre ORP do dňa účinnosti zákona, t. j. do 01.07.2019, nakoľko výnimka z ukladania pokút sa vzťahuje aj na podnikateľov, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržby v PEKK prvýkrát po 01.07.2019.

Podnikateľ je povinný vyhotovovať paragóny v dvoch vyhotoveniach, číslovať ich vzostupne bez prerušenia, originál odovzdať kupujúcemu a kópiu paragónu uchovávať v lehote podľa §9 ods.5 zákona č. 289/2008 Z. z.
Keďže pri evidencii tržieb sa primerane uplatňuje postup podľa §10 ods.6 zákona č. 289/2008 Z. z., podnikateľ nie je povinný po uvedení ORP do prevádzky údaje z vyhotovených paragónov zaevidovať v ORP, a teda ani vyhotoviť a uchovávať pokladničné doklady vyhotovené pri zaevidovaní údajov z vyhotovených paragónov do ORP, ako to ukladá §10 ods.5 zákona č. 289/2008 Z. z. Primeraný postup sa uplatní aj v prípade vydávania paragónov, ak podnikateľ požiadal o pridelenie kódu, avšak neobdržal od finančnej správy informáciu o pridelení kódu PEKK pre ORP a o sprístupnení inicializačného balíčka v e-kasa zóne podnikateľa – paragóny nebudú do doručenia informácie obsahovať kód PEKK pre ORP.

 

Pokiaľ daňový úrad alebo colný úrad podnikateľovi už uložil pokutu, hoci podnikateľ požiadal o pridelenie kódu ORP a postupoval primerane podľa §10 ods.6 zákona č. 289/2008 Z. z., rozhodnutie o uložení pokuty v časti týkajúcej sa nepoužívania ORP sa zruší k 01.07.2019 zo zákona č. 289/2008 Z. z. alebo ak sa začalo konanie o uložení pokuty za nepoužívanie ORP, toto konanie sa zastaví k 01.07.2019 zo zákona č. 289/2008 Z. z.

Novela zákona neupravuje, že podnikateľ má aj v čase odo dňa požiadania o pridelenie kódu PEKK pre ORP do dňa účinnosti novely, t. j. do 01.07.2019, postupovať primerane podľa §10 ods.6 zákona. Ak podnikateľ požiadal o pridelenie kódu ORP a pred účinnosťou novely zákona nepoužíval na evidenciu tržieb ORP a ani nepostupoval primerane podľa §10 ods.6 zákona č. 289/2008 Z. z., tzn. že neviedol náhradnú evidenciu formou paragónov, pokuta sa neuloží alebo rozhodnutie o uložení pokuty v časti týkajúcej sa nepoužívania ORP a nevyhotovovania paragónov sa zruší k 01.07.2019 zo zákona č. 289/2008 Z. z. Daňový úrad alebo colný úrad bude podnikateľa o tejto skutočnosti písomne informovať.

Pokiaľ v priebehu druhého polroka 2019 dodávateľ ORP dodá podnikateľovi ORP, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona č. 289/2008 Z. z. a finančná správa podnikateľovi oznámila, že v e-kasa zóne má k dispozícii inicializačný balíček, podnikateľ je povinný uviesť ORP do prevádzky aj pred 31.12.2019.

Ak podnikateľ bude používať na evidenciu tržieb ORP, v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. je povinný paragóny vydávať iba pri poruche ORP.

 

Príklad č. 7
Daňový úrad pri kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. pred účinnosťou novely zákona zistil, že podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 01.06.2019, nepoužíva na evidenciu tržieb VRP a ani ORP, a preto podnikateľovi uložil pokutu.
Vzhľadom na to, že podnikateľ požiadal o pridelenie kódu PEKK pre ORP, avšak dodávateľ ORP mu v dohodnutej lehote ORP nedodal, rozhodnutie o uložení pokuty sa zrušuje zo zákona č. 289/2008 Z. z. dňom jeho účinnosti. Daňový úrad zašle podnikateľovi o tejto skutočnosti oznámenie.

 

Príklad č. 8
Colný úrad pri kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. dňa 15.07.2019 zistil, že podnikateľ ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 01.07.2019, nepoužíva na evidenciu tržieb ORP, pretože dodávateľ ORP mu v dohodnutej lehote ORP nedodal. Podnikateľ nepostupoval primerane v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 289/2008 Z. z. – nevyhotovil a neodovzdal kontrolórom paragón v súlade s §10 ods.4 zákona č. 289/2008 Z. z., preto colný úrad podnikateľovi uloží pokutu.

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Odbor daňovej metodiky
September 2019

Autor článku

Pridaj komentár