Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac v prípade, ak platiteľ dane prestal spĺňať obratovú podmienku v zmysle §77 ods.2 zákona o DPH pre štvrťročné zdaňovacie obdobie

Platiteľ dane registrovaný pre DPH k 1. januáru 2010 mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok. Tomuto platiteľovi dane umožňuje zákon o DPH pokračovať v zdaňovacom období kalendárny štvrťrok, …