Zabudnutá, nezaúčtovaná faktúra zo starého roka. Ako opraviť a dodatočne zaúčtovať nezaúčtovanú faktúru z minulého obdobia?

Spoločnosť v roku 2018 zistila, že zabudla zaúčtovať faktúru v hodnote 10 000 eur bez DPH. Na základe tejto skutočnosti išlo o významnú chybu, pričom účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená. …

Finančný prenájom u nájomcu – obstaranie, ocenenie, účtovanie

Finančný prenájom je definovaný opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej aj postupy účtovania). …